Volg hier het energiepad voor Bedrijvenparken

Bedrijven trachten hun energie- en CO2-bedrijfsvoering doorgaans binnen hun eigen bedrijf te optimaliseren, maar zien weleens over het hoofd dat samenwerking met hun collega-bedrijven op hetzelfde bedrijvenpark interessante synergieën kan opleveren. Hoe die te identificeren en aan te pakken, kan via het stappenplan hieronder.

Doorlichting van situatie en potentieel

Aanbodzijde

Vraagzijde

Omgeving

Netwerkstructuur

Evoluties

Eigendomsstructuur

Overkoepelende BT-werking

Overheden

Optimalisatie energieproductie en -verbruik op bedrijvenparkniveau

Nu alle stromen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht, moeten de diverse scenario’s opgelijst worden.
De beste scenario’s worden meer in detail doorgerekend. Essentieel is een doorgedreven sensitiviteitsanalyse. Houden de scenario’s nog stand als belangrijke parameters wijzigen, bvb deelnemer(s) verdwijnen uit het bedrijvenpark, CO2 pricing, e-mobility (niet enkel personenauto’s maar ook vrachtvervoer), …
Voor deze stap is advies van gespecialiseerde partijen nodig. Zij kunnen een aantal scenario’s opstellen en doorrekenen.
Daarna volgt een gedetailleerde business case die eveneens door een gespecialiseerde en onafhankelijke partij wordt uitgevoerd.

Managementstructuur oprichten

Eenmaal beslist welk scenario men wil uitvoeren, moet de samenwerking geformaliseerd worden. Er zullen immers concrete commitments gemaakt worden, inclusief bindende  contracten en er moet concreet geïnvesteerd worden, dus geld op tafel.

  • De governance-en managementstructuren moeten gedefinieerd en geformaliseerd worden. Wie beslist waarover en tot welk bedrag. Medewerkers moeten worden aangeworven of ingehuurd.
  • Gespecialiseerd juridisch en fiscaal advies is noodzakelijk om latere problemen en conflicten te vermijden.
  • Make or buy: wil men het ganse beheer zelf uitvoeren of doet men eerder een beroep op externe organisaties die gespecialiseerd zijn in beheer van bedrijvenparken? In samenspel hiermee wordt de organisatiestructuur uitgetekend.
  • Vanzelfsprekend moet men reeds van bij de start rekening houden met een zonder twijfel evoluerende beheersopdracht. Omdat het ganse klimaat/energiegebeuren in volle ontwikkeling is en geregeld nieuwe concepten het licht zien of oude onrendabele concepten plots wel interessant worden, is dit een bijzonder lastige en “tricky” opdracht.
  • Er worden diverse software-ondersteunde managementdiensten aangeboden om de  grote hoeveelheid aan data te verwerken tot bruikbare beslissingsinformatie voor operationeel energiebeheer. Algoritmes laten toe om automatisch de beste oplossing te identificeren en die ook uit te voeren.  Verdeling van de financiële stromen (facturatie opbrengsten/kosten)  wordt via zulke software ook weer wat makkelijker, inzichtelijker, sneller en objectiever.
  • Specifieke aandacht voor de electro-logistiek, d.i. laadinfrastructuur en -beheer dient door gespecialiseerde partijen te gebeuren.

Uitvoering

De organisatie is opgetuigd (zie vorige stap) en moet het project en de deelprojecten managen. Belangrijke taken, maar zeker niet de enige zijn:

  • Budget en financiering
  • Beslissing uit te voeren maatregelen en volgorde
  • Uitvoeringsplan opstellen
  • Procurement

De praktische uitwerking kan behoorlijk vergemakkelijkt worden door gespecialiseerde software of software-ondersteunde diensten in te zetten. Voordelen: zie vorige stap.

Omdat samenwerking qua klimaat en energie-issues op niveau van bedrijvenparken nog heel wat ontwikkelingspotentieel in zich draagt, verwachten we de volgende jaren een boom aan zulke optimaliserings-software.

Communicatie en stakeholder management

Stakeholder management is van cruciaal belang voor bedrijvenparken.

De lijst van stakeholders van bedrijvenparken wordt steeds langer. “Vivons cachés,  vivons heureux” is al lang niet meer van toepassing.

Behalve de diverse bedrijven op het park zelf met hun eigen management, uitvoerend personeel en aandeelhouders, zijn nog heel wat andere stakeholders van belang: burgers uit de dichte en ruime buurt, lokale en bovenlokale politiek en administratie, bedrijven uit de omgeving, burgercoöperaties uit de omgeving, klanten, leveranciers, logistieke dienstverleners, financiële partijen…

Om alle stakeholders degelijk en tijdig geïnformeerd te houden en van de relevante partijen het nodige commitment te krijgen én te houden, is een gedegen, professionele en gedifferentieerde communicatieaanpak van groot belang.

Concrete communicatie, soms ook door meerdere stakeholders samen, zelfde message en timing moet goed gecoördineerd worden. Welke kanalen worden gebruikt (socials,  websites, pers, overheidskanalen,… ).  Hoe vindt communicatie plaats in geval van onverwachte gebeurtenissen? Voorbeelden hiervan zijn kleine of grote calamiteiten op het bedrijvenpark als onderdeel van crisismanagement, maar ook externe gebeurtenissen zoals politieke beslissingen, beleidsvoorbereidende adviesvragen vanuit de overheid of een regulator bvb VEKA of VREG of een andere organisatie?

Op een hoger (beleids-)niveau moet het stakeholder management goed overlegd en gesynchroniseerd worden met de governance structuur en het parkmanagement.  Wie doet wat?

Het is  van belang om niet enkel met negatieve berichtgeving in de pers of op socials te verschijnen. Daarom zijn geregelde posts met positieve berichten van belang. Hiermee bouwt het bedrijvenpark geloofwaardigheid op bij het brede scala aan stakeholders.

Contacteer voor een goede stakeholder management-aanpak zeker de communicatiepartners van Samen Klimaatactief.

 

Energiegemeenschappen

De recente regelgeving omtrent energiegemeenschappen  biedt een een nieuwe set aan samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven, overigens niet enkel op bedrijvenparken, maar in gans Vlaanderen.

Er bestaan momenteel drie grote vormen van energiedelen.

1/ Peer-to-peer verkoop

Dit is de eenvoudigste vorm.. Twee bedrijven of bedrijven behorende tot dezelfde groep komen overeen om elektriciteitsoverschotten van de ene te leveren aan de andere.  Het proces is relatief eenvoudig met hoofdzakelijk een aanmelding bij Fluvius voor meetregime 3. De elektriciteitsleveranciers verrekenen de geleverde, respectievelijk ontvangen kWh’s in de hoeveelheden op hun facturen.  Concreet: de hoeveelheden stroom die het ene bedrijf  levert aan het andere bedrijf worden door de energieleverancier afgetrokken van de injectiehoeveelheden. Bij de ontvangende partij zal de energieleverancier de via de peer-to-peerverkoop ontvangen hoeveelheden aftrekken van zijn eigen geleverde hoeveelheden.  De officiële energieleveranciers verrekenen echter niet de financiële stroom. Die moeten de peer-to-peer partners  in kwestie onderling organiseren. Er is hiervoor geen aparte vennootschap nodig.

In deze vorm kan een bedrijf  stroom ontvangen van meerdere andere bronnen. Het omgekeerde, een bedrijf (of particulier) mag geen stroomoverschot aan meerdere partijen leveren. Daarvoor moet je immers beschikken over een officiële leveringsvergunning van de VREG.

Er kan ook stroom door of aan particulieren geleverd worden.

Voor de duidelijkheid: de fysieke levering van elektriciteit verloopt volledig via het bestaande distributienet. Er hoeven echt geen extra kabels tussen de gever en verkrijger aangelegd te worden.

Er kan enkel stroom uitgewisseld worden tussen partijen die beide over een aansluiting in Vlaanderen beschikken. Energiedelen tussen een partij in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een van de buurlanden lukt voorlopig nog niet.

2/ Hernieuwbare energiegemeenschap

Voor meer info contacteer je best Samenklimaatactief.be rechtstreeks.

3/  Energiegemeenschap van burgers

Voor meer info contacteer je best Samenklimaatactief.be rechtstreeks.