Privacy Policy

Disclaimer & Privacy Samen Klimaatactief

Samen Klimaatactief bvba met website www.samenklimaatactief.be  (hierna afgekort als SKA) is gevestigd te 2540 Hove, met KBO-nummer 0679.855.578.

Disclaimer

De informatie die door SKA wordt verstrekt, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SKA kan niet garanderen dat de website SKA foutloos en ononderbroken functioneert. SKA en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. SKA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SKA zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Belgisch recht is van toepassing.

Algemene Governance

De governance over SKA is georganiseerd via een Strategische Adviesraad. Hierin hebben naast Stad Antwerpen ook de andere strategische partner(s) van SKA zitting. De leden van de Strategische Adviesraad komen op geregelde tijdstippen samen en waken o.a. over het gedachtengoed van SKA en het gevoerde beleid.

Privacy statement

Laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Privacybescherming in relatie tot gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatie bewerkend proces. Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze SKA persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden.

Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de website SKA zijn er vier mogelijkheden. De eerste is dat u de website alleen bezoekt om algemene informatie te vergaren. In dat geval hoeft u geen persoonsgegevens af te staan.
De tweede mogelijkheid is dat u zich wenst aan te melden voor de nieuwsbrief of meer informatie wenst over de mogelijkheden van de dienstverlening van SKA of de mogelijkheden van onze partners.

Bij de derde mogelijkheid wenst u een offerte- of informatieaanvraag m.b.t. een bepaalde techniek, dienst of product te ontvangen van een op SKA geregistreerde partner. De partnerlijst, algemeen en per techniek, is beschikbaar op de SKA-website.

In de laatste twee gevallen hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u verder van dienst te zijn. Voor de nieuwsbrief is dat uw e-mailadres en voor- en familienaam en voor een antwoord op uw informatie- of offerteaanvraag bij onze partners wordt uw bedrijfs,- voor- en familienaam gevraagd als ook uw e-mailadres en eventueel telefoonnummer.

In het vierde geval wilt u de CO2-voetafdruk van uw onderneming via onze CO2-calculator berekenen en de gegevens daarvan via mail ontvangen. De ingevulde gegevens van het energie- en brandstofverbruik van uw organisatie slaan wij op in een beveiligde database zodat we daar per bedrijfssector geanonimiseerde benchmarks van kunnen maken. Die benchmarks willen we openbaar delen zodat iedere organisatie in België kan zien hoe die zich verhoudt ten opzichte van het gemiddelde per bedrijfssector.

In het vijfde geval, wanneer u het luik over appartementsgebouwen gebruikt, kan u dat als aanvrager of als aanbieder van producten en diensten specifiek voor dit segment. Om als aanbieder actief deel te nemen aan het platform, dient u zich te registreren. Hiervoor dient u allerlei inlichtingen in te geven, sommige worden nadie gepubliceerd, andere niet. U kan op het platform zelf vaststellen welke informatie publiek beschikbaar is.

Als aanvrager komt geen informatie die u heeft ingegeven, op het publieke gedeelte van de website. Wel worden bij een aanvraag vanzelfsprekend de nodige gegevens naar de relevante aanbieders gestuurd. Die aanbieders heeft u vooraf zelf op het platform geselecteerd.

Doelstelling van de verwerking

SKA wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Dat doen we door bezoekers van SKA te informeren, inspireren en activeren om de eigen CO2-voetafdruk te verkleinen. Uw gegevens zullen gebruikt worden om aan uw verzoek om informatie over SKA of producten en diensten van onze partners te voldoen of om de door u gewenste nieuwsbrief en/of CO2-voetafdruk te leveren.

Uw gegevens zijn nodig om de door u gevraagde diensten (informatie van partners, offerteaanvraag, aanbieders of aanvragers relateerde informatie, nieuwsbrief of CO2 voetafdruk) te kunnen leveren. Met het aanvragen van deze diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens voor de beschreven doelen.

Beveiliging van de gegevens

SKA heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Voor de nieuwsbrief worden uw gegevens opgeslagen en met een toegangscode beschermd in het mailprogramma Mailchimp. Uw CO2-gegevens uit de CO2-calculator worden vergrendeld opgeslagen in een beveiligde database.

Uw gegevens zullen in geen geval aan derden worden verkocht of verhuurd.

Google Analytics

We willen graag het gebruik van onze website optimaliseren. Daarnaast willen we onze partners het effect laten zien van hun deelname aan SKA: hoe vaak wordt er bijvoorbeeld op hun logo of telefoonnummer geklikt in de website van SKA? Daarom maken we gebruik van Google Analytics. Daarvoor worden er op de site van SKA cookies van Google geplaatst. Google deelt de verkregen informatie alleen met derden als zij hiertoe een wettelijke plicht heeft of voor zover derden informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie wordt op de Amerikaanse server van Google opgeslagen. Google heeft zich gebonden aan de Safe Harbor principes. Dat betekent dat Google werkt volgens de  Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. Het beleid van Google Analytics vindt u hier.

Bewaartermijn

Uw persoons- en CO2-gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard. U kunt zich voor de nieuwsbrief van SKA ten allen tijden uitschrijven.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. U heeft ook het recht om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. En u heeft het recht om uw gegevens te wissen. Voor inzage dient u zich te wenden tot SKA onder vermelding van “Privacy” via jan.jaeken@samenklimaatactief.be. Daar kunt u ook terecht voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten.

SKA behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij betrokkenen op de hoogte stellen via de (sociale) media van SKA.

Alleen als dit vanwege een reorganisatie van SKA noodzakelijk is, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere organisatie.

Fotografie is grotendeels verzorgd door studio iso800. Ook zijn enkele foto’s gebruikt van Climatevisuals.org en Citymarketing Tilburg