Jan Jaeken - 17 maart 2021

UPDATE: CO2-prijs stijgt verder.

UPDATE van  bericht van 17 maart 2021:

We hadden het in ons bericht toen over de ongekende stijging van de CO2-prijs naar 40 EUR per ton. Amper één maand later staat die prijs al op 44 EUR per ton. Het gaat dus bijzonder snel. Enkele jaren geleden was die amper 6 EUR/ton. Die hoge prijzen zullen vanzelfsprekend effect hebben op de prijs van heel wat goederen en diensten. Daarom is het ook voor ondernemingen van steeds groter belang om CO2-besparende maatregelen te nemen.

Maar wat is die CO2-prijs eigenlijk?

De CO2-prijs heeft alles te maken met het Europese Emissiehandelssysteem (‘Emissions trading system’ of EU ETS): installaties onder het systeem moeten voor elke ton CO2 uitstoot één emissierecht indienen. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is beperkt, maar installaties mogen deze rechten vrij uitwisselen onder elkaar. Doordat het aantal beschikbare emissierechten elk jaar daalt, ontstaat er schaarste op de markt. Installaties hebben dan de keuze: ofwel minder uitstoten, ofwel emissierechten aankopen (waardoor de installatie onrechtstreeks betaalt voor emissiereducties in een andere installatie). Dit systeem leidt ertoe dat de reductiedoelstelling gegarandeerd wordt behaald en dat dit gebeurt op een zo kostenefficiënt mogelijke manier (de emissies worden gereduceerd daar waar reducties het goedkoopst zijn). 

Momenteel omvat het EU ETS ongeveer 11 000 installaties uit de energie-intensieve industrie en de elektriciteitssector. Die zijn samen verantwoordelijk voor +/-  40% van de broeikasgasemissies in de EU. De luchtvaartsector valt eveneens onder het systeem.

Wat met KMO’s?

In de toekomst – wanneer weten we nog niet – komt er wellicht ook een soort CO2-verrekening voor kleinere bedrijven. Het is daarom van belang om bij lange-termijninvesteringen (een nieuwe koelinstallatie, machine, gebouw, …) hiermee al rekening te houden. Een CO2-prijs van pakweg 100 EUR/ton CO2 is best mogelijk in de toekomst. Investeringen waarbij nu met een CO2-kost geen rekening gehouden wordt, kunnen dan heel duur uitvallen.

Tip: doe zoals vele grote bedrijven, voeg bij de variabele kosten een denkbeeldige CO2-kost toe. Je kan simuleren met verschillende CO2-prijzen, bvb 50-100-150 EUR/ton en kijken wat het effect is op de business case.

Grafiek: Powerhouse