Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Diverse instanties bieden ondernemers subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking. Deze subsidies bieden financieel voordeel en verlagen uw kosten. Dat maakt het extra interessant om energiebewuste maatregelen te nemen. We hebben de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer. Het gaat over subsidies van de federale overheid, de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de netbeheerders. Voor 2021 zijn er weer heel wat wijzigingen op til. We houden je op de hoogte!


Federale overheid

De twee voornaamste ondersteuningsmaatregelen zijn de verhoogde investeringsaftrek en, voor convenantbedrijven, de vermindering van accijnzen en heffingen. Convenantbedrijven kunnen informatie bekomen bij de energiespecialisten van hun sectororganisatie.

De verhoogde investeringsaftrek houdt in dat bedrijven hun belastbare winst kunnen verminderen met de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. In principe wordt de aftrek verricht op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht.
De verhoogde investeringsaftrek bedroeg in 2019  (aanslagjaar 2020) 13.5 %. Zelfde percentage voor aanslagjaar 2020. Het percentage wordt elk jaar aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Er zijn ook enkele uitzonderingen waarvoor de aftrek niet geldt (o.a. auto’s, investeringen korter dan 3 jaar afgeschreven). Voor details zie het document van het Vlaams Energieagentschap hierna:

De benodigde documenten om je aanvraag in te dienen, vind je op: https://www.energiesparen.be/inleiding-formulier-verhoogde-investeringsaftrek

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een ganse reeks aan ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt.

Ecologiepremie

Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid ondernemingen die hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger willen maken. Een gedeelte van de extra investeringskosten wordt door de Vlaamse overheid gedragen.

De steun varieert naargelang het milieu- en/of energievoordeel van de technologie. Hoe groter het voordeel, hoe hoger de premie. De technologieën die voor steun in aanmerking komen zijn daarom onderverdeeld in vier ecoklassen (A t.e.m. D).

Concreet zijn er belangrijke subsidies beschikbaar voor investeringen in warmterecuperatie, warmtepompen, sturing van verlichting, biomassaketels… Voor grote (nieuwbouw)projecten vanaf 3 miljoen euro kan strategische ecologiesteun worden aangevraagd. Per steunmaatregel kan er maximum 1 miljoen euro subsidie per 3 jaar verkregen worden.”

De volledige lijst van technologieën vind je via deze link: https://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/ltl-epplus-2017-01-type_0.pdf

Korting onroerende voorheffing

U kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw bvb een kantoor. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC.

De vermindering kan toegekend worden voor twee categorieën:

  • Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw
  • Ingrijpende energetische renovatie

Voor de toekenning van de vermindering maakt het niet uit of het gebouw bewoond is of niet, en het maakt evenmin uit of de bewoner eigenaar is van het gebouw of niet. Wel moet er altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en moet aan het gebouw een E-peil toegekend zijn dat laag genoeg is om in aanmerking te komen.

Al deze voorwaarden worden in detail besproken op:

https://belastingen.vlaanderen.be/OV_vermindering-voor-energiezuinige-gebouwen

Groene stroomcertificaten

Eigenaars van een groene stroomproductie-installatie kunnen in bepaalde gevallen groene stroomcertificaten (GSC) ontvangen. Die komen bovenop eventuele inkomsten van stroom en/of warmte. De GSC’s kunnen verkocht worden aan electriciteitsleveranciers, handelaars in GSC’s of distributienetbeheerder Fluvius. Deze laatste is verplicht de GSC’s tegen een vaste (bodem)prijs aan te kopen.

De GSC’s voor biogas, biomassa en wind moet je bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) aanvragen. De GSC’s voor zon vraag je aan bij de distributienetbeheerder. Kleine fotovoltaïsche installaties ( kleiner dan 10kWp) hebben geen recht meer op GSC’s. Er zijn extra stimuli voor PV-projecten op basis van burgerparticipatie.

Het is van cruciaal belang dat de voorlopige of definitieve aanvraag correct ingevuld wordt. Doe hiervoor zeker een beroep op een gespecialiseerd adviseur. Namen van experten vind je op Samenklimaatactief.

Overzicht van de ondersteunde technologieën: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud&AID=1159412

Warmtekrachtkoppelingscertificaten (WKK)

Een WKK-installatie produceert tegelijkertijd warmte (eventueel zelfs stoom) en elektriciteit. Als dat gebeurt door minder primaire energie te verbruiken dan twee aparte installaties (een referentiecentrale voor stroom en een referentiewarmteketel), dan spreekt men van een kwalitatieve WKK-installatie. Eigenaars van zulke warmte-krachtinstallaties kunnen warmte-krachtcertificaten verkrijgen.

Deze certificaten hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan energieleveranciers, certificatentraders of je distributienetbeheerder.

Bij nieuwe installaties en bestaande installaties met ingrijpende wijzigingen wordt een banding factor (= correctiefactor) toegepast. Die houdt rekening met allerlei factoren (electriciteitsprijzen, kapitaalkost,…) en zorgt voor de juiste subsidiëring en voorkomt onder-of oversubsidiëring. De bandingfactor wordt voor elk project vastgelegd op het moment van de investeringsbeslissing en ligt dan vast voor de ganse duur van de subsidieperiode. Daarmee wordt zekerheid over de toekomstige inkomstenstromen nagestreefd.

Warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA.

De toekenning van deze certificaten gebeurt door de VREG.

Het is van cruciaal belang dat de aanvraag correct ingevuld wordt. Doe hiervoor zeker een beroep op een gespecialiseerd adviseur.  Die experten vind je op Samenklimaatactief.

BELANGRIJK: Binnenkort zal de steun aan WKK’s drastisch gewijzigd worden. Raadpleeg uw Samen Klimaatactief-adviseur.

Micro-WKK’s

Micro-WKK’s, dat zijn installaties kleiner dan 10kW elektrisch vermogen, hebben recht op een investeringspremie. Hoeveel die bedraagt, hangt af van de gebruikte brandstof. Bij gebruik van een fossiele brandstof, bvb aardgas, is de steun beperkt tot 30% van het investeringsbedrag. Bij gebruik van biogas is de steun afhankelijk van de grootte van de onderneming die varieert van 45% tot 65%. In alle gevallen moet de warmte vanzelfsprekend ook nuttig gebruikt worden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere technische en administratieve voorwaarden na te leven.

Let op, bij het vervangen van een ketel door een micro-WKK verhogen de brandstofkosten. U zal immers meer brandstof (meestal aardgas) gebruiken, omdat u ook elektriciteit produceert. Anderzijds zal u minder elektriciteit van het net afhalen. Voor de rendabiliteit is het belangrijk om zoveel mogelijk zelf de geproduceerde elektriciteit te gebruiken.

Tip: Hou in de berekeningen er ook rekening mee dat de terugdraaiende teller op zijn einde loopt en snel vervangen zal worden door een digitale meter.

Momentaan elektriciteitsverbruik, dat betekent verbruik op hetzelfde ogenblik als productie, wordt dan heel belangrijk.

Groene warmte

De Vlaamse overheid geeft investeringssubsidie aan bedrijven en organisaties (ziekenhuizen, stadsbesturen, scholen, …) voor nieuwe installaties die:

  • groene warmte opwekken
    • uit aardwarmte uit de diepe ondergrond (geothermie), met een capaciteit van meer dan 1 MWth
    • uit biomassa, met een capaciteit van meer dan 1 MWth
  • restwarmte benutten (door restwarmte te recupereren of via warmtenetten te verspreiden naar andere bedrijven of huizen)
  • biomethaan produceren.

Wie investeert in een nieuw project, kan steun aanvragen. Dat gebeurt via een ‘call‘ voor projecten. Zulke calls worden doorgaan eenmaal per jaar opengesteld voor kandidaten. Het is dan zaak om er bij te zijn.

Deze steun is niet combineerbaar met het certificatensysteem of de ecologiepremie voor bedrijven.

Energie-advies via de sectorale mini-energiebeleidsovereenkomsten

Enkele sectororganisaties hebben een overeenkomst met de Vlaamse overheid. Daardoor kunnen ze de bedrijven uit hun sector, ook NIET-leden, een gratis of alleszins veel goedkopere energie-scan laten uitvoeren.  Die sectororganisaties zijn momenteel COMEOS, FEVIA en AGORIA.  Horeca Vlaanderen biedt geen scans aan, maar heeft groepsaankopen geregeld voor buisisolatie, radiatorfolie en LED-verlichting.  Samen Klimaatactief ondersteunt deze initiatieven.

Meer info op de websites van de respectieve organisaties.

Stad Antwerpen: verbeterde regeling voor winkeliers en horeca

Stad Antwerpen had eerder al specifiek voor winkeliers en handelaars een genereus subsidiesysteem uitgewerkt.

De Stad ondersteunt de handelaars die hun pand of een gedeelte ervan, bvb de voorgevel, renoveren. De ondersteuning geldt voor zowel eigenaar als huurder van het pand. De ondersteunde percentages variëren tussen 50 en 100% (!) en zijn bijzonder interessant. Sommige toelagen kunnen zelfs gecumuleerd worden. Pandrenovatie is het ideale moment om meteen het energieverbruik aan te pakken: investeer in super-isolerende vitrines, gesloten winkeldeuren, goede verlichting (dit is commercieel erg belangrijk en vervangt makkelijk een constant open winkeldeur in de winter) enz.

Voorbeelden van door de Stad gesubsidieerde ingrepen zijn: renovatie van de voorgevel van het gebouw of de winkelunit, ruwbouwwerken en inrichting van de commerciële ruimte, afbraak van gesloten horecaconstructie en heropbouw van de gevel nadien.

Winkelpanden die gelegen zijn in een winkelgebied of strategische horecakernen in heraanleg krijgen een extra toelage (tot 75% van de renovatiekosten tot een maximumbedrag).

Vanaf nu kunnen ook bvb verzekerings- of bankmakelaars aanspraak maken op een toelage en kunnen (enkel) horecazaken rekenen op tegemoetkomingen bij werken aan hun gasleidingen.

Hoe de renovatietoelage aanvragen en informatie over bijkomende randvoorwaarden vind je op Hoe de renovatietoelage aanvragen?

Het Bedrijfsloket van Stad Antwerpen kan specifieke vragen beantwoorden.

 Andere interessante websites:

Stad Gent

Stad Gent geeft tot 10.000 euro aan premies voor energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen.

De ondersteunde maatregelen (isolatie, warmtepomp, etc.) komen overeen met die van distributienetbeheerder FLUVIUS. Goed nieuws: de subsidies van stad en netbeheerder kunnen gecumuleerd worden.

Alle informatie en voorwaarden vindt u hier.


Stad Gent geeft subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit, zoals elektrisch rijden.

Alle informatie en voorwaarden vindt u hier.


Energiecoaching door Stad Gent is tijdelijk(?) afgeschaft.

Het is voorlopig onduidelijk wanneer het energiecoaching-traject voor ondernemingen en handelaars weer opstart en onder welke voorwaarden.


Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent beantwoordt uw vragen.
+32 9 210 10 60 / ondernemen@stad.gent / Contactformulier

Ondersteuning door netbeheerder Fluvius

Fluvius, net als Elia voor grote elektriciteitsaansluitingen, is wettelijk verplicht om premies te geven indien je in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert. Behoorlijk interessante steun wordt gegeven voor diverse isolatiemaatregelen (dak, vloer, muren), beglazing , warmtepomp, zonneboiler, LED, energiestudie).

Beknopte samenvattende documenten: Energiepremies Vlaamse overheid Vraag aan je installateur de nodige attesten en documenten.

Noot: indien je als bedrijf eigenaar bent van een woongebouw, kan je ook genieten van de premies van de netbeheerder voor woningen.