Duurzaamheidscongres Havenbedrijf Antwerpen 10 oktober, Havenhuis

Het Havenbedrijf Antwerpen organiseerde een boeiend congres over hoe duurzaamheid te stimuleren via het concessiebeleid. Jan Jaeken van Samen Klimaatactief nam deel aan het debat. Het onderwerp is zonder twijfel van groot belang voor de bedrijven in de haven. De haven en de concessiebedrijven staan immers voor grote uitdagingen: hoe verminderen we de broeigassen in de haven?

Daarnaast werden workshops georganiseerd over drie heel onderscheiden onderwerpen: flexibel werken, energieopslag in een havencontext en duurzaamheidsrapportering.

Samen Klimaatactief biedt ondernemingen uit de haven – het zijn niet allemaal grote multinationals – nuttige informatie over energie-efficiency. Daarenboven zorgt het matchmaking platform van Samen Klimaatactief voor onmiddellijke en laagdrempelige interactie met de juiste aanbieders van producten en diensten voor energiebesparingen.

CO2 compensatie: geen doel, maar een middel

Bedrijven besparen steeds slimmer en vaker op eigen energiekosten. Ook wekken ze alleen of in een collectief benodigde energie zelf duurzaam op. Toch blijft er, althans voorlopig,  nog altijd uitstoot van broeikasgassen over. Voor deze uitstoot, bijvoorbeeld veroorzaakt door auto- of vliegkilometers, kunt u verantwoordelijkheid nemen door middel van CO2-compensatie met CO2-credits.

CO2-credits komen voort uit bijvoorbeeld duurzame energie- schone kooktoestellen-of bosprojecten die elders in de wereld zorgen voor een meetbare en additionele reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Onafhankelijke partijen verifiëren die reductie, waarna Verified Emission Reductions (VER’s) ontstaan. Een VER staat voor één ton additionele CO2-reductie als gevolg van het compensatieproject. Vele organisaties in Vlaanderen zetten inmiddels VER’s in om verantwoordelijkheid te nemen voor (nog) niet te reduceren uitstoot van broeikasgassen.

Soorten compensatieprojecten

Compensatieprojecten zijn er in verschillende soorten. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld compenseren met windenergie- of kleinschalige biogasprojecten. Daarnaast zijn er projecten die het efficiënter koken in huishoudens ondersteunen of het duurzaam verwerken van compost bevorderen. Ook zijn er herbebossingprojecten die zorgen voor een additionele en verifieerbare opname van C (koolstof) in de stam en takken (de biomassa) van bomen in nieuw bos. Compensatieprojecten bevinden zich in de minder ontwikkelde landen op aarde, omdat deze niet bij de ‘koplopers’ van het Kyoto-protocol horen. De projecten helpen deze minder ontwikkelde landen om hun energiehuishouding te verduurzamen.

Zolang een compensatieproject bijdraagt aan een aantoonbare, meetbare, permanente, onafhankelijk geverifieerde en toegevoegde reductie van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen er VER’s uit worden ‘gewonnen’. Eigenaren van compensatieprojecten administreren hun VER’s officieel bij een onafhankelijk administratiekantoor of ‘Clearing House’ en strepen ze vervolgens eenmalig weg wanneer een organisatie ze heeft ingezet ter compensatie van veroorzaakte CO2-uitstoot.

Standaarden

Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO2-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Voluntary Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Daarnaast is er de Clean Development Mechanism (CDM) Standaard die zowel in de vrijwillige als verplichte compensatiemarkt wordt gebruikt.

VCS is op dit moment de meest populaire standaard, en is zowel toepasbaar op duurzame energie- als bosprojecten. De Gold Standard is mede ontwikkeld met behulp van het Wereld Natuur Fonds. Deze standaard legt extra nadruk op een dialoog met betrokken stakeholders en verplicht zichzelf een duurzame bijdrage te leveren aan de betrokken lokale bevolking of de omgeving van het compensatieproject. Wanneer u besluit te gaan compenseren, vraag dan de aanbieder van credits altijd naar de standaard waaraan het project voldoet, het Clearing House waar de CO2-credits staan geadministreerd en naar de voordelen die het project biedt voor de lokale bevolking.

CO2-compensatie: geen doel maar een middel

Ten slotte: het blijft natuurlijk de bedoeling om zo veel als mogelijk eigen uitstoot van CO2 te voorkomen en te reduceren, of benodigde energie duurzaam op te wekken. Compensatie is geen doel op zichzelf maar een middel om nu al honderd procent verantwoordelijkheid te nemen voor veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2. In de loop der jaren zal het aandeel van compensatie binnen uw onderneming steeds kleiner worden, omdat u interne reductiemaatregelen heeft getroffen en uw energiegebruik heeft verduurzaamd.

Foto: CO2 Logic cookstove project reducing carbon emissions and deforestation.

10 tips voor energiebesparing in de gebouwde omgeving

1. Houd de warmte binnen
Door als ondernemer in de winter de winkel- of showroomdeur dicht te houden is tot 43% op (warmte)energiekosten te besparen. Klanten waarderen dit gedrag, er is minder tocht in de winkel en minder omgevingsgeluid van buiten. Bespaar zo tot wel €3000,- aan stookkosten! Meer informatie over duurzaam (ver)bouwen lees je hier.

2. Pas warmte-koudeopslag toe
Pas warmte-koudeopslag in de bodem toe. Investeringen kunnen in bepaalde gevallen binnen 5 jaar worden terugverdiend. Klik hier om meer te leren over het zelf opwekken van duurzame energie.

3. Isoleren
Isoleer de muren, daken en vloeren van je gebouw. Hiermee voorkom je warmteverlies en bespaar je direct op energiekosten. Kijk hier om meer te lezen over het isoleren van je gebouwen.

4. Creëer inzicht in energieverbruik
In sommige gevallen wordt tot 30% van het energieverbruik verspild doordat in de nacht nog apparaten staan te branden die door niemand bediend worden. Creëer inzicht in je energieverbruik en zet apparaten uit of gebruik een tijdschakelaar voor tijden dat in je gebouw niemand aanwezig is. Meer informatie over het creëren van inzicht in je energieverbruik vind je hier.

5. Warmteterugwinning
Reduceer verlies van warmte bij ventilatie. Het is mogelijk gebalanceerde ventilatie toe te passen met warmteterugwinning. Lucht wordt wel ververst, maar de energie gaat niet verloren.

6. Verlichting
Zorg voor voldoende toegang van daglicht op de werkvloer. En pas daarnaast technieken als bewegingsdetectie en daglicht afhankelijke verlichtingsmogelijkheden toe. Klik hier voor nog meer tips voor energiebesparing op verlichting.

7. Waterbesparing
Beperk het verbruik van warm water door waterbesparende apparatuur te gebruiken zoals luchtmengers en thermostaatkranen.

8. Zonneboiller plaatsen
Door een zonneboiler te plaatsen op je bedrijfsgebouw wordt water gratis opgewarmd en bespaar je automatisch op aardgasverbruik.

9. Hoogrendementsketel
Door een hoogrendementsketel aan te schaffen bespaar je direct op aardgasverbruik door een verbeterde energy-efficiency.

10. Verander van energieleverancier
De ene energieleverancier is de andere niet. De een biedt groene stroom en groen gas aan en de ander niet. Ook zijn er energieleveranciers die actief met je meedenken over energiebesparing of het zelf opwekken van duurzame energie. Klik hier voor meer informatie over groene energieleveranciers.

Hoe bereken ik de terugverdientijd van een energiebesparende investering?

Het nemen van energiebesparende maatregelen is om verschillende redenen interessant. Bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan minder CO2-uitstoot of omdat de investering al snel geld oplevert. Maar wanneer is zo’n investering economisch gezien rendabel? En hoe bereken je zelf de terugverdientijd van een energiebesparende maatregel?

Een terugverdientijd geeft inzicht in de verhouding tussen de investering van een energiebesparende maatregel (min de eventuele toegewezen subsidies of andere fiscale voordelen) en de jaarlijkse kostenbesparingen. In principe wordt een energiebesparende maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdiend als rendabel beschouwd.

Eenvoudige berekening terugverdientijd

opbrengst energiebesparingDe terugverdientijd kan met behulp van een eenvoudige formule worden berekend. Deze eenvoudige berekening volstaat in de meeste gevallen om de rentabiliteit van een energiebesparende maatregel te berekenen. Deze eenvoudige berekening kan worden toegepast zodra de cashflow, gedurende de levensduur van de maatregel constant is. Het resultaat van de berekening geeft alleen inzicht in de tijd die nodig is om een bepaalde investering terug te verdienen. De formule voor het berekenen van de terugverdientijd is als volgt: Investering* van de maatregel gedeeld door de besparing** die de maatregel oplevert (Dus: Investering / Besparing).

*Investering voor energiebesparing

Alle kosten die noodzakelijk zijn om een energiebesparende maatregel operationeel te krijgen vallen onder het begrip investering. Onder de post ‘investeringen’ moet eveneens rekening worden gehouden met mogelijke opbrengsten. Opbrengsten, zoals subsidies of fiscale regelingen, die aan sommige maatregelen zijn verbonden, kunnen leiden tot een lagere investering. Veelal betreft het de volgende kosten of opbrengsten:

 • Aanschafkosten van bepaalde apparatuur of een techniek;
 • Bouw- en installatiekosten;
 • Opbrengsten van toegewezen subsidies;
 • Opbrengsten van oude installaties/apparatuur;
 • Sloop- en verwijderingskosten.

**Besparing

Om de besparing te berekenen wordt uitgegaan van de geldende integrale energieprijs die voor de inrichting van toepassing is. Het betreft de integrale prijs, dus inclusief vastrecht, transportkosten et cetera. Veelal wordt de BTW niet opgenomen in de berekening. Bij bedrijven die de BTW niet fiscaal kunnen aftrekken (zoals stichtingen) wordt de BTW wel meegerekend. Het treffen van energiebesparende maatregelen kan ook tot lagere onderhoud- dan wel exploitatiekosten leiden. Dergelijke opbrengsten mogen niet over het hoofd worden gezien.

Verzamelde terugverdientijden

Samen Klimaatactief verzamelde al een aantal terugverdientijden en zetten die handig in volgorde van terugverdientijd onder elkaar. Misschien zet het je aan om ermee aan de slag te gaan. Vooral de tips die 0 euro investering vergen en toch al meteen geld opleveren zijn interessant om eens te bekijken!

Handige rekentools en tips helpen je klimaatneutraal te ondernemen

Duurzaamheid staat steeds vaker bovenaan de ondernemersagenda. Het verkleinen van de impact op klimaatverandering is daarvan een belangrijk onderdeel. Door klimaatneutraal te ondernemen neem je 100% verantwoordelijkheid voor de eigen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. En dat levert niet alleen voordeel op voor het klimaat, maar ook voor de eigen portemonnee.

CO2-voetafdruk calculator

Klimaatneutraal ondernemen begint met het inzichtelijk maken van waar je als organisatie uitstoot van CO2 veroorzaakt. De gratis CO2-voetafdruk calculator van het Klimaatplein biedt je dat inzicht. Geef aan hoeveel Kilowattuur stroom en Kuub gas je verbruikt en wat je vervoergegevens zijn en dan rolt daar een globale voetafdruk uit. Vanuit dat inzicht kun je starten met besparen.


Terugverdientijden energiebesparende maatregelen

Besparen op energie betekent minder kosten én minder uitstoot van CO2. Wie wil dat nou niet? En wanneer je dan met sommige energiebesparende maatregelen ook nog niet eens hoeft te investeren en toch gaat besparen wordt het helemaal leuk. Ontdek in ons overzicht wat de terugverdientijden zijn van effectieve maatregelen en pas ze toe binnen je eigen onderneming.


Brandstof besparen

Op het Klimaatplein is een rekentool te vinden die je laat zien hoeveel euro je op brandstofkosten kunt besparen door je bandenspanning op peil te houden en zuiniger te rijden. Deze tool geeft aan wat je kunt besparen in euro’s en hoeveel CO2-reductie dat dan oplevert.


Lagere IT kosten

Wanneer je het beeldscherm van je laptop of desktop op de energiebespaarstand zet verbruik je minder stroom. En minder stroomverbruik betekent lagere energielasten. Voor een desktop kan dat oplopen tot €42,- per jaar! Bereken zelf hoeveel jouw organisatie kan besparen met het gratis instellen van de energiebespaarstand op je desk- of laptop.


Verlichtingscan

In sommige organisaties is verlichting verantwoordelijk voor wel 70% van de elektriciteitskosten. Veel ondernemers weten nog niet hoe makkelijk het is om die kosten te verminderen. In de verlichtingscan van het Klimaatplein beantwoord je enkele vragen met ja of nee en dan weet je meteen wat jezelf kunt besparen.


Afvaltest

Afval is de grondstof voor morgen. Hoe beter we scheiden, hoe minder daardoor uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt veroorzaakt. Hoe gaat u met uw afval om? Ontdek met deze test hoeveel u weet over afval scheiden, en hoe actief u afval scheidt.


Subsidiewijzer

De Nederlandse overheden bieden ondernemers diverse subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking. Deze subsidies bieden financieel voordeel en verlagen uw kosten. Dat maakt het extra interessant om energiebewuste maatregelen te nemen. We hebben de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer.


Preventiescan klimaatverandering

Bedrijven kunnen zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door klimaatverandering. Deze preventiescan klimaatverandering brengt de mogelijke schadegevolgen voor bedrijven in beeld en geeft daarbij direct preventiemaatregelen om schade door extreem weer te voorkomen.


Gratis 5-stappenplan

Na inzicht in je CO2-voetafdruk en het besparen op energiekosten komt het inkopen van groene energie of het zelf opwekken van duurzame stroom of warmte. Wil je gestructureerd aan de slag met klimaatneutraal ondernemen? Volg dan ons gratis 5-stappenplan en maak gebruik van de kennis van onze partners om aan iedere stap concreet invulling te geven.

Over de scope en grenzen van uw CO2-voetafdruk

Meten is weten. Het is makkelijker ergens conclusies uit te trekken wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. Door te starten met het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf wordt deze inzichtelijk en kunt u hem gestructureerd gaan verkleinen.

U monitort een voetafdruk door zo’n berekening periodiek uit te voeren. Dit maakt de resultaten van genomen besparingsmaatregelen zichtbaar. Daarnaast creëert het uitvoeren van en communiceren over een CO2-voetafdruk bewustwording bij medewerkers en klanten, wat het draagvlak voor besparingsmaatregelen vergroot.

Scope en grenzen van uw CO2-voetafdruk

Belangrijk bij het bepalen van de CO2-voetafdruk zijn de scope (of diepte) en de grenzen die een bedrijf zich stelt. Hiermee wordt inzichtelijk voor welke uitstoot van broeikasgassen een organisatie zelf verantwoordelijk is. Ook de emissiefactoren spelen een belangrijk rol, omdat die nodig zijn voor het bepalen van de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld een liter benzine of een kilowattuur stroom.

Scope

Om de grenzen van de eigen voetafdruk te bepalen is het effectief om eerst de scope, of diepte, van de eigen verantwoordelijkheid te bepalen. Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) noemt een drietal scopes:

Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de onderneming. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan eigen dieselgeneratoren en verwarmingsinstallaties, eigen (vracht)auto’s of de toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties.

Scope 2: deze omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. De onderneming gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern op. Die opwekking vindt fysiek ergens anders plaats, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale.

Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een ander bedrijf. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen onderneming en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Ook de indirecte uitstoot als gevolg van zakelijk verkeer met privévoertuigen en zakelijk vliegverkeer hoort bij scope 3.

3 scopes CO2-voetafdrukVolgens het Greenhouse Gas Protocol – en dit is in de praktijk ook grotendeels zichtbaar – neemt een onderneming in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO2 veroorzaakt door Scope 1 en 2. U neemt dan het volledige energieverbruik van uw eigen bedrijf mee zoals dit ook op uw energierekening terug te vinden is. Het gaat daarbij zowel om gebouwgebonden energie (de hoeveelheid energie die u gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming, koeling en verlichting van het gebouw) als om procesgebonden energie (de hoeveelheid die u gebruikt om producten te maken of diensten uit te voeren). Vaak laten ondernemingen hier ook de zakelijke vliegkilometers en zakelijke kilometers gereden in een privéauto uit scope 3 onder vallen. Dit omdat zij op deze manieren van vervoer direct invloed kunnen uitoefenen.

Grenzen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie

We gaan ervan uit dat u als onderneming als geheel CO2-neutraal wilt ondernemen, maar u kan ook besluiten de grens te stellen bij alleen een evenement of slechts één productcategorie. In principe zijn dan nog steeds dezelfde scopes van toepassing. Voor de calculatie van de CO2-voetafdruk van slechts één productcategorie moet u dan bijvoorbeeld het volgende bepalen: welk gedeelte van het totale energieverbruik van een machine is toe te schrijven aan een bepaald product? Welk deel van de totale laadruimte van een vrachtwagen is nodig om dat ene product te distribueren?

Het is ook mogelijk een levenscyclusanalyse toe te passen op een product en daar de CO2-voetafdruk van te berekenen. Door de scopes 1, 2 en 3 mee te nemen is inzicht te krijgen in alle veroorzaakte emissies bij grondstofwinning, vervoerbewegingen, productie, assemblage en verkoop van één specifiek product.

Ten slotte is er de omstandigheid dat sommige bedrijven ook deelnemingen in of joint ventures hebben met andere ondernemingen. De regel is dan om het percentage van de deelneming of joint venture mee te nemen in de eigen CO2-voetafdruk. Is een onderneming bijvoorbeeld voor 40% eigenaar van een andere, dan rekent zij van die andere onderneming ook 40% van de veroorzaakte CO2 toe naar de eigen voetafdruk. Het komt overigens voor dat een bedrijf elders wel een economisch belang bezit, maar verder geen enkele controle heeft op de strategie of bedrijfsvoering. In zo’n geval neemt een bedrijf de CO2-voetafdruk van die deelneming niet mee.

Emissiefactoren

Belangrijkste hulpmiddel bij de calculatie van de CO2-voetafdruk van een onderneming, evenement of product zijn de verschillende emissiefactoren die behoren bij een bepaald energieverbruik. Zo zijn er emissiefactoren voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een liter benzine of diesel of van het verbruik van stroom of gas. Elke brandstof heeft bij verbranding zijn eigen CO2-emissiefactor.

In onze calculator geven wij een aantal veroorzakers van CO2 met de bijbehorende emissiefactor. De calculator kunt u jaarlijks gebruiken voor het bepalen van de eigen CO2-voetafdruk. Dat leidt tot bewustwording van en inzicht in het verbruik. Zo ziet u waar in de onderneming de meeste energie wordt verbruikt. Vervolgens kunt u per periode onderzoeken of genomen besparingsmaatregelen ook effect hebben gehad: bij minder energieverbruik is er minder uitstoot van CO2 geweest.

Wilt u specialistische hulp voor het bepalen van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf, product of evenement? Vraag dan de hulp van een van onze expert-partners.

Foto: R. Marijn/Shutterstock.com

Tien weerrecords verbroken door klimaatverandering

Dat de weersomstandigheden extremer worden vanwege klimaatverandering hebben we de afgelopen maand juni in Vlaanderen zelf kunnen ervaren. Grote delen van ons land ontvingen de meeste neerslag ooit gemeten. Wereldwijd werden het afgelopen jaar nog eens minstens tien weerrecords verbroken. Deze records zijn het gevolg van de opwarming van de aarde in combinatie met de krachtige El Niño van 2015 en bijzondere temperatuurafwijkingen rond de noordpool. Hier volgen tien van die weerrecords:

1.  Van mei 2015 tot en met april 2016 werd elke maand de recordhitte die eerder voor die specifieke maand gehaald was verbroken.
2.  Gedurende die 12 maanden is de wereldwijde temperatuur met 0,2 graden gestegen.
3.  De 4 maanden met de grootste temperatuurafwijking ooit zijn de eerste 4 maanden van 2016.
4.  Begin maart 2016 schoot de gemiddelde temperatuur op het noordelijk halfrond tijdelijk door de grens van 2 graden die bij het klimaatakkoord in Parijs is gesteld voor de opwarming van de aarde.
5.  Nooit eerder steeg de atmosferische CO₂-concentratie in één jaar zo snel, in één klap meer dan ‘3 parts per million’ erbij.
6.  Nooit eerder was het op de Noordpool zo warm als afgelopen winter, nooit eerder lag er zo weinig ijs als dit voorjaar.
7.  Recordtemperatuurverschillen in de Noordelijke Atlantische Oceaan duiden op sterke afzwakking van de Golfstroom, mogelijk als gevolg van het smeltende ijs op Groenland.
8.  De algen waarvan het koraal afhankelijk is, zijn in maar liefst 93 procent van het Great Barrier Reef afgestorven door te hoge watertemperaturen.
9.  Er is een recorddroogte bereikt in Ethiopië en Zimbabwe, en een recordhitte in India.
10. Op Borneo, in de Amazone en in Canada is een recordgrootte van bosbranden bereikt.

Deze tien weerrecords (gedocumenteerd in de Staat van het klimaat 2016) geven aan hoe dringend we aan de slag moeten met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan zijn ontelbaar. Maar dan moeten we daar, samen met overheid, burgers en bedrijfsleven wel direct invulling aan gaan geven.

Bron foto: Nasa

Kamp C: ook voor bedrijven

Een vaste waarde in het beleid circulaire economie van de provincie Antwerpen is Kamp C (www.kampc.be), het provinciaal centrum voor duurzaam en innovatief bouwen en wonen. Kamp C is ook dé Vlaamse cleantech-antenne voor de bouwsector. Bij Kamp C staat de transitie naar een duurzame samenleving centraal. Duurzaamheid en innovatie zijn hierbij de sleutelbegrippen. Of zoals Kamp C het zelf omschrijft: “We willen de bouwsector begeleiden naar een door duurzaamheid gedreven sector die klaar is voor disruptieve innovaties. Circulair bouwen is daar een onderdeel van. Deze benadering zal de traditionele processen omvergooien. Kamp C trekt daarbij de kar via doe-projecten om de Vlaamse bouwsector mee te nemen en te activeren via de praktijk. We komen in actie en nemen deel aan inspirerende processen en projecten die tonen dat we klaar zijn voor de toekomst.”

Voorbeelden van innovatieve projecten die Kamp C opneemt zijn 3D-printen in de bouw, circulair bouwen, circulair aanbesteden en GeWOONtebreker. Bovenal werkt Kamp C aan het eerste 100% circulaire bedrijvencentrum in Vlaanderen (‘t Centrum).

Kamp C richt zich voornamelijk tot vier doelgroepen.

1. Bedrijven en professionelen

Bedrijven en ondernemers kunnen zich op Kamp C/De Basis vestigen of events organiseren. Maar ook deelnemen aan verschillende netwerk- en samenwerkingsinitiatieven. Ze worden ook als partner ingeschakeld in verschillende Europese projecten van Kamp C.

2. Particulieren

Particulieren kunnen bij Kamp C terecht voor onafhankelijk advies rond je (ver)bouwprojecten, workshops, infosessies, de tentoonstelling Expo C, ….

3. Lokale overheden

Kamp C adviseert en begeleidt steden en gemeenten bij hun (gemeentelijk) bouwprojecten. Kamp C ondersteunt ook gemeenten die hun inwoners willen sensibiliseren rond duurzaam en energiezuinig bouwen.

4. Onderwijs- en opleidingsverstrekkers

Kamp C heeft educatieve pakketten rond duurzaam bouwen op maat voor scholen én voor de toekomstige bouwers of bouwprofessionelen. Het werkt zeer nauw samen met hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen vanuit zijn eigen uitgebreid kennisnetwerk.

Energieneutraal Levensloopbestendig Bouwen

Woningen moeten tijdens hun levensduur energieneutraal blijven ook al verandert het energieprofiel van de bewoner.Daarom ontwikkelen 9 organisaties uit Vlaanderen en Nederland momenteel een integraal concept (ENLEB) voor verduurzaming van woningen van particuliere eigenaren op basis van co-creatie. De focus ligt op zelfvoorziening. In dit co-creatieproces gaan de partners aan de slag met bedrijven en burgers om eigenaarschap te creëren en om technische oplossingen uit te werken vanuit de innovatieve kracht van de bedrijven. Zo onderzoekt men DC (of gelijkstroom)-technologie, inclusief het ontwikkelen van een mobiele DC-unit, gebruik van zeolietverwarming en de integratie van alle kanalen en leidingen in de bouwkundige schil.

Het partnerschap telt 9 organisaties uit Nederland en Vlaanderen: Kamp C, Zonnige Kempen, Thomas More en UCLL aan Vlaamse zijde en Universiteit Maastricht, Hellas Rectifiers, coöperatie TIORC, Stichting Avans en TU Eindhoven. Budget: 1,5 miljoen EUR, voor de helft EU-gefinancierd.

Het project loopt nog tot midden 2020.

EVENT: Op 28 november 2019 organiseert project ENLEB met Kamp C een themabijeenkomst rond verduurzamen op kleine en grote schaal. Onder meer de voordelen, barrières, wijkaanpakken en regionale verschillen komen aan bod tijdens twee presentaties en een workshop. Schrijf je meteen in via deze link!

Project DOEN en duurzame warmte in provincie Antwerpen

Met het project DOEN (Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit) wil de provincie Antwerpen heel wat meer projecten waarbij duurzame energie (warmte) wordt uitgewisseld, doen ontstaan.

Bedrijven zien niet altijd de economische haalbaarheid van het uitwisselen van energiestromen.

Via project DOEN wil de provincie een nieuwe methodologie uitwerken en testen om hieraan tegemoet te komen. De methodologie houdt rekening met economische criteria en maatschappelijke en ruimtelijke randvoorwaarden.

DOEN ontwikkelt enerzijds een draaiboek en toolbox zodat energiemakelaars er concreet en gestructureerd mee aan de slag kunnen. Anderzijds zal het project via infosessies bedrijven aanspreken die niet betrokken zijn bij de cases maar wel geïnformeerd willen worden over de opportuniteit tot uitwisseling. De gerichte ondersteuning bevat onder meer het bewustzijn verhogen, onzekerheden uitklaren, technische, organisatorische en juridische ondersteuning bieden bij de voorbereiding van energie-uitwisselingsprojecten en het bevorderen van overleg tussen verschillende stakeholders voor verankering in het (lokale) beleid.

Concreet onderzoekt DOEN de haalbaarheid van warmtenetten op verschillende locaties binnen de provincie Antwerpen, o.a. in Willebroek en Stabroek.

Bron van foto: “Warmtenetwerk Nederland”

Grootste 3D-beton printer van Europa in Kamp C tijdens Openbedrijvendag

6 oktober 2019

Kamp C neemt je mee in de wereld van duurzaam bouwen en wonen en de innovatieve bouwsector. Ontdek de grootste 3D-betonprinter van Europa die binnenkort een huis print. Bekijk de plannen voor het eerste circulaire gebouw van België? Kamp C maakt er een innovatieve dag van! Kom langs!

Wat kun je ontdekken?

 • Demonstraties met de grootste 3D-betonprinter van Europa
 • Tentoonstelling van de geprinte objecten
 • De werking van Kamp C
 • De projecten van Kamp C
 • Een mobiele DC-unit
 • Wil je weten hoe elektrisch rijden aanvoelt? Maak een proefritje met een Tesla.
 • Innovatieve kinderanimatie: 3Doodler …

Infosessies

 • 10u30 en 13u30: Toelichting circulair bedrijfsgebouw ‘t Centrum
 • 11u00 en 14u00:  Technologieën in 3D-printing door Kris Binon van Flam3D
 • 12u00 en 15u00: Gezamenlijke infosessies duurzaam bouwadvies

Innovatieve bedrijven actief in 3D-printing

 • 3D-print jezelf door InZert Graphics
  • 3D-scanning, 3D-design, 3D-printing
 • Verschillende 3D-voorbeelden door Flam3D

Meer info: https://www.openbedrijvendag.be/apb-kamp-c

Mobiliteitsadvies gratis én op maat van je bedrijf

Mobiliteitsmanagement helpt je om de woon-werk- en dienstverplaatsingen binnen je organisatie efficiënt en effectief te organiseren. Met concrete maatregelen kun je ervoor zorgen dat je medewerkers op een zo vlot mogelijke, gezonde en milieuvriendelijke manier naar het werk komen.

Ben je werkgever en op zoek naar gratis advies op maat over mobiliteitsmanagement? Dan ben je bij het Provinciaal Mobiliteitspunt(PMP) Antwerpen aan het juiste adres. Het PMP richt zich exclusief tot werkgevers.

Aan de hand van een gratis mobiscan krijg je een gedetailleerde kijk op de verplaatsingen verbonden aan je bedrijfsactiviteiten en een uniek advies, helemaal op maat van jouw organisatie.

Bij de opmaak van een studie en mobiliteitsadvies hanteert het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten.

Het Vlaamse Pendelfonds subsidieert werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autoverkeer te verminderen. Wil je een aanvraag indienen voor jouw mobiliteitsproject? PMP Antwerpen begeleidt met veel zorg de opmaak van je dossier.

Heb je vragen over dit aanbod of wens je een advies op maat? Vul dan het contactformulier in of contacteer

    Kaat De Koninck – Lynn Dupuis

    mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

    T 03 240 51 30 – 03 240 66 78

Duracell Solutions, Vandeputte Safety International, VF Europe en WEB zijn slechts enkele van de tientallen bedrijven uit de provincie die ondersteund worden. 

Ligt je onderneming niet in de provincie Antwerpen? Geen nood, een soortgelijke ondersteuning wordt ook door de andere Vlaamse provincies gegeven. Hun contactgegevens vind je hier.

Biodiversiteit en bedrijven

Bedrijven en biodiversiteit? Ze gaan wel degelijk goed samen! Meer natuur heeft niet alleen voordelen voor plant en dier, maar ook voor de gezondheid van je werknemers, je imago …

 

Vooral bedrijventerreinen bieden heel wat kansen om meer biodiversiteit te creëren en natuur te verbinden.

 

Niet enkel de natuur wint bij een biodivers bedrijventerrein, ook voor een bedrijf brengt werken aan biodiversiteit voordelen met zich mee:

 • een groener imago
 • een aantrekkelijke werkomgeving voor collega’s en klanten
 • een vermindering in de kosten voor het groenbeheer

Wist je dat contact met de natuur de concentratie van de werknemers bevordert en kan leiden tot minder stress? Het kan ook de immuniteit versterken en de kans op overgewicht verkleinen.

 

POM Antwerpen werkt daarom actief aan het verduurzamen van haar bedrijventerreinen.  Concrete acties omvatten de aanleg van gezamenlijke water- en groenbuffers en het verzekeren van een vlotte mobiliteit. 

Nieuwe opportuniteiten voor samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen

Bedrijven kunnen vaak heel wat winnen bij samenwerking met andere bedrijven op hun bedrijventerrein.

Hiervoor kunnen ondernemingen rekenen op de actieve ondersteuning van POM Antwerpen (“Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij”). Niet enkel de bedrijven zelf, maar ook de bedrijventerreinverenigingen, ontwikkelaars of beheerders van bedrijventerreinen en lokale besturen komen in aanmerking.

Concreet gaat het over volgende thema’s:

 • Energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit
 • Ketenbeheer, water en afval
 • Beeldvorming, biodiversiteit en inrichting
 • Risicobeheersing en beveiliging
 • Delen van diensten en personeel
 • Mobiliteit en vervoer
 • Financiering en werking
 • Projecten

Specifiek voor energie, heeft de EU een Richtlijn uitgevaardigd die het mogelijk maakt om vlotter energie met collega-bedrijven uit de buurt uit te wisselen. Zo kan in de toekomst bijvoorbeeld het surplus aan zonne-energie van het ene bedrijf aan een ander bedrijf in de buurt geleverd worden. Nu kan dat (nog) niet. Dat concept heet “Energy Community”. De Vlaamse wetgeving wordt momenteel aangepast aan deze nieuwe Richtlijn en zou volgend jaar in het Vlaamse Parlement moeten goedgekeurd worden.

Om bedrijven vlot te kunnen bijstaan, fungeert Peter Carpentier als Single point of contact (SPOC) bij POM Antwerpen. Hij verstrekt eerstelijnsadvies met betrekking tot bedrijventerreinmanagement. Indien relevant schakelt de SPOC het Kennisnetwerk BTM (bedrijventerreinmanagement) in bij de opstart of uitwerking van een samenwerkingstraject. Het Kennisnetwerk BTM is een samenwerkingsverband van alle vijf Vlaamse POM’s en wordt ondersteund door het Agentschap Innoveren &  Ondernemen.

Neem dus zeker vrijblijvend contact op met SPOC Peter Carpentier .

Winkeldeuren dicht in winter? Minder kosten, evenveel klanten.

Je hebt er tijdens het shoppen vast ook al op gelet: heel wat winkels zetten ook tijdens de koudste dagen hun deuren wagenwijd open. Misschien leef je wel mee met de winkelier. Zijn energierekening stijgt zo immers sneller dan de temperatuur daalt. En je begrijpt het ook. De winkeliers willen namelijk dat je binnen komt en een open deur lijkt aantrekkelijker dan een gesloten winkeldeur. Toch?

Nietes, zo blijkt nu uit een studie van Eandis en het Stadslab2050. Het klopt niet. Shoppers laten zich helemaal niet tegenhouden door gesloten deuren. Of de deuren nu open zijn of dicht, ze komen net zo vlot binnen. Heel wat winkeliers vermoedden het al. Nu is nog zwart op wit bevestigd.

Energierekeningen en een duurzamere stad

De studie borrelde op tijdens een van de energiewerkdagen van Stadslab2050. Daar werd gezocht naar ingrepen die het energieverbruik in de stad omlaag zouden kunnen halen. De open winkeldeuren bleken ook figuurlijk een open deur. Winkeliers willen zelf ook wel duurzamer zijn, zijn meer dan tevreden als de energierekening omlaag kan, maar willen uiteraard geen klanten verliezen.

De stadslaboranten van netbeheerder Eandis, onderzoeksbureau Haystack International, het Vlaamse Energieagentschap en Stad Antwerpen zelf besloten de winkeliers ter hulp te komen. Met ondersteuning van winkelvereniging Quartier National en Unizo gingen ze op zoek hoe je de deuren toch dicht kan laten zonder de verkoopcijfers aan te tasten. Hoe krijg je shoppers toch binnen zonder de deur wagenwijd open te zetten?

Nudge nudge wink wink

De onderzoekers zetten gedurende 2016 op verschillende tijdstippen wetenschappelijk verantwoorde experimenten op. Ze gingen na hoe groot het verschil in winkelbezoek is bij open en dichte deuren, en testten ook een aantal nudges uit. Dat zijn kleine duwtjes die shoppers toch over de drempel moeten trekken wanneer de deur dicht is. Zo waren er drie subtiele nudges of duwtjes voorzien die de strakke breuklijn tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ willen verzachten en willen aangeven dat de winkel wel degelijk open is. Meer licht binnen zou aantrekkelijker maken, een lichtbak met ‘snuister vrij rond’ zou je meer zin geven om te snuisteren en een uitnodigende poster met ‘feel free’ zou je minder geremd laten binnenstappen.

De resultaten werden niet met de natte vinger geteld, maar met doelgerichte straatcamera’s en infraroodtellers aan de winkeldeuren. Zo konden de onderzoekers zowel nagaan hoeveel mensen er langs liepen als hoeveel er binnen stapten.

De verschillende situaties – deuren open, deuren dicht zonder meer, deuren dicht met duwtjes – werden op verschillende tijdstippen herhaald terwijl de onderzoekers naarstig aan het tellen gingen. Gedurende tien weken, vijf in de lente en vijf in de herfst, werd elke shopper in de bewuste winkelstraten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat meticuleus geregistreerd.

Geen verschil tussen open of dicht!

De verzamelde gegevens werden vervolgens statistisch uitgebalanceerd volgens trafiek in de straat. In deze variabele zit ook het effect van de temperatuur en dag van de week vervat, aangezien er bijvoorbeeld meer shoppers zijn bij mooi weer en op zaterdagen. Door te controleren voor trafiek in de straat controleren we dus voor een heel aantal variabelen.

En wat bleek toen de gegevens uit de computer rolden? Dat er helemaal geen verschil is tussen open of dichte deuren. De Vlaamse of Antwerpse shopper verwacht niet dat de winkelier de deuren open gooit en de kou tegenhoudt met energieopslorpende warmtegordijnen. Er liep geen shopper meer of minder naar binnen.

De nudges leverden dan ook niet veel resultaten op. Ze zorgden niet voor een extra toestroom, maar hielden evenmin mensen weg. Shoppers shoppen en laten zich vooral door de koopwaar en de aantrekking van de winkel zelf verleiden, zo blijkt. Deuren houden hen niet tegen, bijzondere bordjes zorgen niet voor bijkomende verleiding.

En nu? Winkeliers steunen!

De warmtegordijnen kunnen uit, de deuren mogen dicht. Goed nieuws, dus. Alleen, het is soms leuker te ontdekken hoe je een probleem kunt oplossen dan te horen dat het probleem niet bestaat. Als je al jaren preventief pilletjes neemt tegen astma-aanvallen zul je die niet snel laten, ook al beweert de dokter dat het niet langer nodig is. “Beter voorkomen dan genezen”, heet het dan al te snel. Immers, “baat het niet, het schaadt wél”, zeker wanneer je de energie- en milieurekening maakt.

Het is nu aan ons, de shoppers, om de winkeliers te tonen dat ze hun deuren inderdaad dicht mogen laten, aan de verenigingen van ondernemers om hun leden aan te moedigen om de resultaten te vertrouwen en aan enkele winkeliers om het voortouw te nemen. Als je het “zekere voor het onzekere wil nemen” kun je voortaan de deur dicht laten. Het is wetenschappelijk aangetoond.

De onderzoekers delen alvast graag alle gegevens met de winkeliers en gaan graag mee op zoek naar nog meer manieren om die vermaledijde energierekeningen omlaag te krijgen, zonder klantenverlies! Lees er meer over over de website van het Stadslab >

Samen Klimaatactief op ATV Nieuws

Drie studenten van Universiteit Antwerpen organiseren samen met Stadslab2050  energiemetingen in vier winkels van de Nationalestraat en Kammenstraat  in Antwerpen. Daardoor kunnen ze energie besparen. Samenklimaatactief.be geeft nog extra energiesuggesties aan de winkeliers! Zie hier het filmfragment:

Voor meer info zie hier.

EU Sustainable Energy Week en Samen Klimaatactief met eigen stand en lezing samen met Stad Antwerpen

Op 21 en 22 juni nam Samen Klimaatactief deel aan het jaarlijks topevenement van de EU over duurzaamheid en energie: de EU Sustainable Energy Week (EUSEW).  Nieuwe en innovatieve initiatieven krijgen er van de EU een uitgebreid forum om zich voor te stellen aan de duizenden deelnemers uit gans Europa. Zo ook Samen Klimaatactief. Naast een stand in het Networking Village gaven Iris Gommers, Programmaleider Duurzame stad, van Stad Antwerpen en Jan Jaeken voor een internationaal publiek een samenvatting over waarom en hoe Samen Klimaatactief is ontstaan en opgezet. Verscheidene organisaties in Europa hebben belangstelling voor een soortgelijk project. Ze kampen immers allemaal met een tertiaire sector die achterloopt in het behalen van klimaatdoelstellingen. Samen Klimaatactief wil hen daarin graag ondersteunen.

ESCO Matchmaking event, Hasselt: Samen Klimaatactief enthousiast onthaald

PXL Hogeschool bracht meer dan 100 bedrijven en organisaties samen om nieuwe technische, financiële of juridische oplossingen voor energie-efficiency-maatregelen uit te wisselen.

Heel wat interessante ESCO-specialisten en lokale en provinciale overheden zijn geïnteresseerd in Samen Klimaatactief. Kers op de taart: GUTAMI,  een bijzonder dynamisch bedrijf uit Beringen en specialist in PV, LED en binnenkort ook batterijopslag is meteen GOLD-partner van Samen Klimaatactief geworden. Besprekingen met andere bedrijven zijn “ongoing”.  Het ESCO matchmaking event was een ideale gelegenheid om Samen Klimaatactief breed uit te dragen in Limburg .

Duurzaamheidscongres Havenbedrijf Antwerpen 10 oktober, Havenhuis

Het Havenbedrijf Antwerpen organiseerde een boeiend congres over hoe duurzaamheid te stimuleren via het concessiebeleid. Jan Jaeken van Samen Klimaatactief nam deel aan het debat. Het onderwerp is zonder twijfel van groot belang voor de bedrijven in de haven. De haven en de concessiebedrijven staan immers voor grote uitdagingen: hoe verminderen we de broeigassen in de haven?

Daarnaast werden workshops georganiseerd over drie heel onderscheiden onderwerpen: flexibel werken, energieopslag in een havencontext en duurzaamheidsrapportering.

Samen Klimaatactief biedt ondernemingen uit de haven – het zijn niet allemaal grote multinationals – nuttige informatie over energie-efficiency. Daarenboven zorgt het matchmaking platform van Samen Klimaatactief voor onmiddellijke en laagdrempelige interactie met de juiste aanbieders van producten en diensten voor energiebesparingen.

UITNODIGING: Officieel Launch Event Samen Klimaatactief in AWDC Diamantwijk 11 oktober 2017

Het is zover: Samen Klimaatactief gaat nu ook officieel van start. Schepen van Leefmilieu van Stad Antwerpen Nabilla Ait Daoud reikt de eerste 15 Charters aan bedrijven uit. Via Samen Klimaatactief nemen die ondernemingen concrete energie-efficiency-maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Ook de Gold en Silver Partners van Samen Klimaatactief  ontvangen een Charter.  Concreet worden LED-verlichting, power quality tools en PV-panelen geïnstalleerd in diverse ondernemingen in Vlaanderen. Daarenboven is dit korte event voor u een uitstekende gelegenheid om andere ondernemers en bedrijfsleiders en overheden te ontmoeten en om van elkaar te leren. Antwerp World Diamond Center (AWDC), zelf een van de eerste deelnemers, is onze gastheer. Schrijf je zeker in per mail via Kim.Durwael@stad.Antwerpen.be.

Details: woensdag 11 oktober, 11.00-13.00 inclusief lichte lunch, AWDC, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen (vlakbij Centraal Station en De Lijn Halte Diamant, publieke parkings in de buurt).

Dit event is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Een mailtje met naam en organisatie naar Kim.Durwael@stad.Antwerpen.be volstaat.

WELKOM!

Jan Jaeken

Comdis Europe bouwt mee duurzaam bezoekerscentrum Nijmegen European Green Capital 2018

COMDIS Europe uit Westmalle en partner van Samen Klimaatactief mag het bezoekerscentrum van Nijmegen European Green Capital inrichten met duurzame technologieën. Comdis Europe levert innovatieve, energiebesparende oplossingen voor bedrijven en particulieren.

 

Zaakvoerder Chris Proot vertelt welke innovatieve technologieën zijn bedrijf in Nijmegen toepast: “Lichte, flexibele zonnepanelen zorgen voor groene stroom. Energiebesparende leds verlichten de ruimte en warmtematten verwarmen het paviljoen met infraroodstralen.”

 

Nijmegen European Green Capital 2018

 

Met de European Green Capital Award beloont de Europese Commissie sinds 2008 een Europese stad voor haar duurzame inspanningen en voortrekkersrol. Na grote steden als Stockholm, Hamburg, Kopenhagen en Ljubljana is dit jaar het kleinere Nijmegen European Green Capital. De oudste stad van Nederland staat model als stad van de toekomst.

 

Op vrijdag 16 februari 2018 opent het bezoekerscentrum in Kelfkensbos Nijmegen.

 

Meer info:

European Green Capital Nijmegen 2018: https://greencapital2018.nl

 

www.comdiseurope.be

Chris Proot

chris@comdiseurope.be

+32 475 48 62 55