Financiële diensten

De duurzame financiële dienstverlener

De ene financiële dienstverlener houdt meer rekening met duurzaamheidscriteria dan de andere. De Belgische banken hebben financiële producten ontwikkeld om investeringen in groene energie te ondersteunen. De meeste banken beschikken ook over specialisten om de voorgestelde projecten te beoordelen. Indien uw lokale bankcontact over onvoldoende kennis beschikt, vraag dan om een contact bij de gespecialiseerde afdeling.

De Europese en Vlaamse overheden hebben initiatieven genomen om ESCO’s beter bekend te maken bij KMO’s. ESCO (Special Purpose Companies) zijn meestal aparte vennootschappen of fondsen die investeringen in energie-efficiëntie met kredieten ondersteunen. Belangrijk: de terugbetaalcapaciteit wordt gebaseerd op de verwachte energiebesparingen en de looptijd van het krediet daarop afgestemd. Het is voor de ESCO dus van groot belang dat de voorgestelde besparingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarom worden op voorhand verificatieprocedures afgesproken. Afhankelijk van de gebruikte technieken en de complexiteit ervan doet u best een beroep op een onafhankelijk ESCO-specialist.

Een groeiend aantal techniekenleveranciers heeft financieringsmodi uitgewerkt. Zo kan u LED-lampen gewoon kopen of ze laten financieren door de LED-producent. U betaalt dan gedurende een vaste tijd (typisch 5-6 jaar) een vast bedrag per lamp en per jaar. Nadien worden de lampen uw eigendom. Ook bepaalde (operationele) leasevormen zijn mogelijk. Er wordt tegenwoordig ook geëxperimenteerd met het aanbieden van een vaste hoeveelheid licht (lux) voor x jaar. Het is dan aan de LED-leverancier om de juiste lampen te plaatsen en eventueel later te vervangen. Met de juiste financieringsvorm wordt de balans van uw onderneming niet belast met energie-investeringen, een belangrijk argument tegenover uw financieel directeur.

Sommige vastgoedspelers zijn volop bezig om soortgelijke fondsen op te zetten. Zij concentreren zich op energie-efficiency in de vastgoedsector.

Via de offertetool kan u voor elke gevraagde techniek of ondersteuning aanvinken of u financiering wenst of overweegt.

Wat zeggen anderen?

Febelfin, de sectororganisatie van de financiële sector,  stelt elk jaar een duurzaamheidsrapport op. Het rapport behandelt 22 thema’s die het hart van het Belgische bankwezen en de samenleving raken. Klik hier om het duurzaamheidsrapport te consulteren en te verifiëren hoe goed uw bank het doet op duurzaamheidsniveau.

Verzekeringen

Naast bankieren wilt u ook uw duurzame energie-installaties (zoals zonnepanelen) goed verzekerd hebben. Daar zijn de nodige specialisten voor. Vraag de experts van Samen Klimaatactief eens naar de producten en diensten die zij aanbieden om een duurzamer economie mogelijk te maken.

Vraag een offerte aan

jan.jaeken@samenklimaatactief.be,jeroen.vandevelde@belfius.be,samenklimaatactief@engie.com,
jan.jaeken@samenklimaatactief.be,jeroen.vandevelde@belfius.be,huibert@derksbedrijfswagens.nl,

CO2 compensatie: geen doel, maar een middel

Bedrijven besparen steeds slimmer en vaker op eigen energiekosten. Ook wekken ze alleen of in een collectief benodigde energie zelf duurzaam op. Toch blijft er, althans voorlopig,  nog altijd uitstoot van broeikasgassen over. Voor deze uitstoot, bijvoorbeeld veroorzaakt door auto- of vliegkilometers, kunt u verantwoordelijkheid nemen door middel van CO2-compensatie met CO2-credits.

CO2-credits komen voort uit bijvoorbeeld duurzame energie- schone kooktoestellen-of bosprojecten die elders in de wereld zorgen voor een meetbare en additionele reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Onafhankelijke partijen verifiëren die reductie, waarna Verified Emission Reductions (VER’s) ontstaan. Een VER staat voor één ton additionele CO2-reductie als gevolg van het compensatieproject. Vele organisaties in Vlaanderen zetten inmiddels VER’s in om verantwoordelijkheid te nemen voor (nog) niet te reduceren uitstoot van broeikasgassen.

Soorten compensatieprojecten

Compensatieprojecten zijn er in verschillende soorten. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld compenseren met windenergie- of kleinschalige biogasprojecten. Daarnaast zijn er projecten die het efficiënter koken in huishoudens ondersteunen of het duurzaam verwerken van compost bevorderen. Ook zijn er herbebossingprojecten die zorgen voor een additionele en verifieerbare opname van C (koolstof) in de stam en takken (de biomassa) van bomen in nieuw bos. Compensatieprojecten bevinden zich in de minder ontwikkelde landen op aarde, omdat deze niet bij de ‘koplopers’ van het Kyoto-protocol horen. De projecten helpen deze minder ontwikkelde landen om hun energiehuishouding te verduurzamen.

Zolang een compensatieproject bijdraagt aan een aantoonbare, meetbare, permanente, onafhankelijk geverifieerde en toegevoegde reductie van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen er VER’s uit worden ‘gewonnen’. Eigenaren van compensatieprojecten administreren hun VER’s officieel bij een onafhankelijk administratiekantoor of ‘Clearing House’ en strepen ze vervolgens eenmalig weg wanneer een organisatie ze heeft ingezet ter compensatie van veroorzaakte CO2-uitstoot.

Standaarden

Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO2-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. In de vrijwillige compensatiemarkt zijn de meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen de Voluntary Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard. Daarnaast is er de Clean Development Mechanism (CDM) Standaard die zowel in de vrijwillige als verplichte compensatiemarkt wordt gebruikt.

VCS is op dit moment de meest populaire standaard, en is zowel toepasbaar op duurzame energie- als bosprojecten. De Gold Standard is mede ontwikkeld met behulp van het Wereld Natuur Fonds. Deze standaard legt extra nadruk op een dialoog met betrokken stakeholders en verplicht zichzelf een duurzame bijdrage te leveren aan de betrokken lokale bevolking of de omgeving van het compensatieproject. Wanneer u besluit te gaan compenseren, vraag dan de aanbieder van credits altijd naar de standaard waaraan het project voldoet, het Clearing House waar de CO2-credits staan geadministreerd en naar de voordelen die het project biedt voor de lokale bevolking.

CO2-compensatie: geen doel maar een middel

Ten slotte: het blijft natuurlijk de bedoeling om zo veel als mogelijk eigen uitstoot van CO2 te voorkomen en te reduceren, of benodigde energie duurzaam op te wekken. Compensatie is geen doel op zichzelf maar een middel om nu al honderd procent verantwoordelijkheid te nemen voor veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2. In de loop der jaren zal het aandeel van compensatie binnen uw onderneming steeds kleiner worden, omdat u interne reductiemaatregelen heeft getroffen en uw energiegebruik heeft verduurzaamd.

Foto: CO2 Logic cookstove project reducing carbon emissions and deforestation.

10 tips voor energiebesparing in de gebouwde omgeving

1. Houd de warmte binnen
Door als ondernemer in de winter de winkel- of showroomdeur dicht te houden is tot 43% op (warmte)energiekosten te besparen. Klanten waarderen dit gedrag, er is minder tocht in de winkel en minder omgevingsgeluid van buiten. Bespaar zo tot wel €3000,- aan stookkosten! Meer informatie over duurzaam (ver)bouwen lees je hier.

2. Pas warmte-koudeopslag toe
Pas warmte-koudeopslag in de bodem toe. Investeringen kunnen in bepaalde gevallen binnen 5 jaar worden terugverdiend. Klik hier om meer te leren over het zelf opwekken van duurzame energie.

3. Isoleren
Isoleer de muren, daken en vloeren van je gebouw. Hiermee voorkom je warmteverlies en bespaar je direct op energiekosten. Kijk hier om meer te lezen over het isoleren van je gebouwen.

4. Creëer inzicht in energieverbruik
In sommige gevallen wordt tot 30% van het energieverbruik verspild doordat in de nacht nog apparaten staan te branden die door niemand bediend worden. Creëer inzicht in je energieverbruik en zet apparaten uit of gebruik een tijdschakelaar voor tijden dat in je gebouw niemand aanwezig is. Meer informatie over het creëren van inzicht in je energieverbruik vind je hier.

5. Warmteterugwinning
Reduceer verlies van warmte bij ventilatie. Het is mogelijk gebalanceerde ventilatie toe te passen met warmteterugwinning. Lucht wordt wel ververst, maar de energie gaat niet verloren.

6. Verlichting
Zorg voor voldoende toegang van daglicht op de werkvloer. En pas daarnaast technieken als bewegingsdetectie en daglicht afhankelijke verlichtingsmogelijkheden toe. Klik hier voor nog meer tips voor energiebesparing op verlichting.

7. Waterbesparing
Beperk het verbruik van warm water door waterbesparende apparatuur te gebruiken zoals luchtmengers en thermostaatkranen.

8. Zonneboiller plaatsen
Door een zonneboiler te plaatsen op je bedrijfsgebouw wordt water gratis opgewarmd en bespaar je automatisch op aardgasverbruik.

9. Hoogrendementsketel
Door een hoogrendementsketel aan te schaffen bespaar je direct op aardgasverbruik door een verbeterde energy-efficiency.

10. Verander van energieleverancier
De ene energieleverancier is de andere niet. De een biedt groene stroom en groen gas aan en de ander niet. Ook zijn er energieleveranciers die actief met je meedenken over energiebesparing of het zelf opwekken van duurzame energie. Klik hier voor meer informatie over groene energieleveranciers.

Hoe bereken ik de terugverdientijd van een energiebesparende investering?

Het nemen van energiebesparende maatregelen is om verschillende redenen interessant. Bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan minder CO2-uitstoot of omdat de investering al snel geld oplevert. Maar wanneer is zo’n investering economisch gezien rendabel? En hoe bereken je zelf de terugverdientijd van een energiebesparende maatregel?

Een terugverdientijd geeft inzicht in de verhouding tussen de investering van een energiebesparende maatregel (min de eventuele toegewezen subsidies of andere fiscale voordelen) en de jaarlijkse kostenbesparingen. In principe wordt een energiebesparende maatregel die zich binnen vijf jaar terugverdiend als rendabel beschouwd.

Eenvoudige berekening terugverdientijd

opbrengst energiebesparingDe terugverdientijd kan met behulp van een eenvoudige formule worden berekend. Deze eenvoudige berekening volstaat in de meeste gevallen om de rentabiliteit van een energiebesparende maatregel te berekenen. Deze eenvoudige berekening kan worden toegepast zodra de cashflow, gedurende de levensduur van de maatregel constant is. Het resultaat van de berekening geeft alleen inzicht in de tijd die nodig is om een bepaalde investering terug te verdienen. De formule voor het berekenen van de terugverdientijd is als volgt: Investering* van de maatregel gedeeld door de besparing** die de maatregel oplevert (Dus: Investering / Besparing).

*Investering voor energiebesparing

Alle kosten die noodzakelijk zijn om een energiebesparende maatregel operationeel te krijgen vallen onder het begrip investering. Onder de post ‘investeringen’ moet eveneens rekening worden gehouden met mogelijke opbrengsten. Opbrengsten, zoals subsidies of fiscale regelingen, die aan sommige maatregelen zijn verbonden, kunnen leiden tot een lagere investering. Veelal betreft het de volgende kosten of opbrengsten:

  • Aanschafkosten van bepaalde apparatuur of een techniek;
  • Bouw- en installatiekosten;
  • Opbrengsten van toegewezen subsidies;
  • Opbrengsten van oude installaties/apparatuur;
  • Sloop- en verwijderingskosten.

**Besparing

Om de besparing te berekenen wordt uitgegaan van de geldende integrale energieprijs die voor de inrichting van toepassing is. Het betreft de integrale prijs, dus inclusief vastrecht, transportkosten et cetera. Veelal wordt de BTW niet opgenomen in de berekening. Bij bedrijven die de BTW niet fiscaal kunnen aftrekken (zoals stichtingen) wordt de BTW wel meegerekend. Het treffen van energiebesparende maatregelen kan ook tot lagere onderhoud- dan wel exploitatiekosten leiden. Dergelijke opbrengsten mogen niet over het hoofd worden gezien.

Verzamelde terugverdientijden

Samen Klimaatactief verzamelde al een aantal terugverdientijden en zetten die handig in volgorde van terugverdientijd onder elkaar. Misschien zet het je aan om ermee aan de slag te gaan. Vooral de tips die 0 euro investering vergen en toch al meteen geld opleveren zijn interessant om eens te bekijken!

Handige rekentools en tips helpen je klimaatneutraal te ondernemen

Duurzaamheid staat steeds vaker bovenaan de ondernemersagenda. Het verkleinen van de impact op klimaatverandering is daarvan een belangrijk onderdeel. Door klimaatneutraal te ondernemen neem je 100% verantwoordelijkheid voor de eigen uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. En dat levert niet alleen voordeel op voor het klimaat, maar ook voor de eigen portemonnee.

CO2-voetafdruk calculator

Klimaatneutraal ondernemen begint met het inzichtelijk maken van waar je als organisatie uitstoot van CO2 veroorzaakt. De gratis CO2-voetafdruk calculator van het Klimaatplein biedt je dat inzicht. Geef aan hoeveel Kilowattuur stroom en Kuub gas je verbruikt en wat je vervoergegevens zijn en dan rolt daar een globale voetafdruk uit. Vanuit dat inzicht kun je starten met besparen.


Terugverdientijden energiebesparende maatregelen

Besparen op energie betekent minder kosten én minder uitstoot van CO2. Wie wil dat nou niet? En wanneer je dan met sommige energiebesparende maatregelen ook nog niet eens hoeft te investeren en toch gaat besparen wordt het helemaal leuk. Ontdek in ons overzicht wat de terugverdientijden zijn van effectieve maatregelen en pas ze toe binnen je eigen onderneming.


Brandstof besparen

Op het Klimaatplein is een rekentool te vinden die je laat zien hoeveel euro je op brandstofkosten kunt besparen door je bandenspanning op peil te houden en zuiniger te rijden. Deze tool geeft aan wat je kunt besparen in euro’s en hoeveel CO2-reductie dat dan oplevert.


Lagere IT kosten

Wanneer je het beeldscherm van je laptop of desktop op de energiebespaarstand zet verbruik je minder stroom. En minder stroomverbruik betekent lagere energielasten. Voor een desktop kan dat oplopen tot €42,- per jaar! Bereken zelf hoeveel jouw organisatie kan besparen met het gratis instellen van de energiebespaarstand op je desk- of laptop.


Verlichtingscan

In sommige organisaties is verlichting verantwoordelijk voor wel 70% van de elektriciteitskosten. Veel ondernemers weten nog niet hoe makkelijk het is om die kosten te verminderen. In de verlichtingscan van het Klimaatplein beantwoord je enkele vragen met ja of nee en dan weet je meteen wat jezelf kunt besparen.


Afvaltest

Afval is de grondstof voor morgen. Hoe beter we scheiden, hoe minder daardoor uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt veroorzaakt. Hoe gaat u met uw afval om? Ontdek met deze test hoeveel u weet over afval scheiden, en hoe actief u afval scheidt.


Subsidiewijzer

De Nederlandse overheden bieden ondernemers diverse subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking. Deze subsidies bieden financieel voordeel en verlagen uw kosten. Dat maakt het extra interessant om energiebewuste maatregelen te nemen. We hebben de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer.


Preventiescan klimaatverandering

Bedrijven kunnen zich voorbereiden op extreme weersomstandigheden die veroorzaakt worden door klimaatverandering. Deze preventiescan klimaatverandering brengt de mogelijke schadegevolgen voor bedrijven in beeld en geeft daarbij direct preventiemaatregelen om schade door extreem weer te voorkomen.


Gratis 5-stappenplan

Na inzicht in je CO2-voetafdruk en het besparen op energiekosten komt het inkopen van groene energie of het zelf opwekken van duurzame stroom of warmte. Wil je gestructureerd aan de slag met klimaatneutraal ondernemen? Volg dan ons gratis 5-stappenplan en maak gebruik van de kennis van onze partners om aan iedere stap concreet invulling te geven.

Over de scope en grenzen van uw CO2-voetafdruk

Meten is weten. Het is makkelijker ergens conclusies uit te trekken wanneer er inzicht is in waarover het precies gaat. Door te starten met het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf wordt deze inzichtelijk en kunt u hem gestructureerd gaan verkleinen.

U monitort een voetafdruk door zo’n berekening periodiek uit te voeren. Dit maakt de resultaten van genomen besparingsmaatregelen zichtbaar. Daarnaast creëert het uitvoeren van en communiceren over een CO2-voetafdruk bewustwording bij medewerkers en klanten, wat het draagvlak voor besparingsmaatregelen vergroot.

Scope en grenzen van uw CO2-voetafdruk

Belangrijk bij het bepalen van de CO2-voetafdruk zijn de scope (of diepte) en de grenzen die een bedrijf zich stelt. Hiermee wordt inzichtelijk voor welke uitstoot van broeikasgassen een organisatie zelf verantwoordelijk is. Ook de emissiefactoren spelen een belangrijk rol, omdat die nodig zijn voor het bepalen van de CO2-uitstoot van bijvoorbeeld een liter benzine of een kilowattuur stroom.

Scope

Om de grenzen van de eigen voetafdruk te bepalen is het effectief om eerst de scope, of diepte, van de eigen verantwoordelijkheid te bepalen. Het Greenhouse Gas Protocol (wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot van broeikasgassen te berekenen) noemt een drietal scopes:

Scope 1: directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de onderneming. Het betreft dan de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan eigen dieselgeneratoren en verwarmingsinstallaties, eigen (vracht)auto’s of de toepassing van koelvloeistof in koelapparatuur en klimaatinstallaties.

Scope 2: deze omvat de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. De onderneming gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern op. Die opwekking vindt fysiek ergens anders plaats, bijvoorbeeld in een elektriciteitscentrale.

Scope 3: indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een ander bedrijf. Het betreft dan uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen onderneming en waar ze ook geen directe invloed op kan uitoefenen. Bijvoorbeeld de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Ook de indirecte uitstoot als gevolg van zakelijk verkeer met privévoertuigen en zakelijk vliegverkeer hoort bij scope 3.

3 scopes CO2-voetafdrukVolgens het Greenhouse Gas Protocol – en dit is in de praktijk ook grotendeels zichtbaar – neemt een onderneming in ieder geval verantwoordelijkheid voor uitstoot van CO2 veroorzaakt door Scope 1 en 2. U neemt dan het volledige energieverbruik van uw eigen bedrijf mee zoals dit ook op uw energierekening terug te vinden is. Het gaat daarbij zowel om gebouwgebonden energie (de hoeveelheid energie die u gebruikt voor bijvoorbeeld verwarming, koeling en verlichting van het gebouw) als om procesgebonden energie (de hoeveelheid die u gebruikt om producten te maken of diensten uit te voeren). Vaak laten ondernemingen hier ook de zakelijke vliegkilometers en zakelijke kilometers gereden in een privéauto uit scope 3 onder vallen. Dit omdat zij op deze manieren van vervoer direct invloed kunnen uitoefenen.

Grenzen van de CO2-voetafdruk van uw organisatie

We gaan ervan uit dat u als onderneming als geheel CO2-neutraal wilt ondernemen, maar u kan ook besluiten de grens te stellen bij alleen een evenement of slechts één productcategorie. In principe zijn dan nog steeds dezelfde scopes van toepassing. Voor de calculatie van de CO2-voetafdruk van slechts één productcategorie moet u dan bijvoorbeeld het volgende bepalen: welk gedeelte van het totale energieverbruik van een machine is toe te schrijven aan een bepaald product? Welk deel van de totale laadruimte van een vrachtwagen is nodig om dat ene product te distribueren?

Het is ook mogelijk een levenscyclusanalyse toe te passen op een product en daar de CO2-voetafdruk van te berekenen. Door de scopes 1, 2 en 3 mee te nemen is inzicht te krijgen in alle veroorzaakte emissies bij grondstofwinning, vervoerbewegingen, productie, assemblage en verkoop van één specifiek product.

Ten slotte is er de omstandigheid dat sommige bedrijven ook deelnemingen in of joint ventures hebben met andere ondernemingen. De regel is dan om het percentage van de deelneming of joint venture mee te nemen in de eigen CO2-voetafdruk. Is een onderneming bijvoorbeeld voor 40% eigenaar van een andere, dan rekent zij van die andere onderneming ook 40% van de veroorzaakte CO2 toe naar de eigen voetafdruk. Het komt overigens voor dat een bedrijf elders wel een economisch belang bezit, maar verder geen enkele controle heeft op de strategie of bedrijfsvoering. In zo’n geval neemt een bedrijf de CO2-voetafdruk van die deelneming niet mee.

Emissiefactoren

Belangrijkste hulpmiddel bij de calculatie van de CO2-voetafdruk van een onderneming, evenement of product zijn de verschillende emissiefactoren die behoren bij een bepaald energieverbruik. Zo zijn er emissiefactoren voor het bepalen van de CO2-uitstoot van een liter benzine of diesel of van het verbruik van stroom of gas. Elke brandstof heeft bij verbranding zijn eigen CO2-emissiefactor.

In onze calculator geven wij een aantal veroorzakers van CO2 met de bijbehorende emissiefactor. De calculator kunt u jaarlijks gebruiken voor het bepalen van de eigen CO2-voetafdruk. Dat leidt tot bewustwording van en inzicht in het verbruik. Zo ziet u waar in de onderneming de meeste energie wordt verbruikt. Vervolgens kunt u per periode onderzoeken of genomen besparingsmaatregelen ook effect hebben gehad: bij minder energieverbruik is er minder uitstoot van CO2 geweest.

Wilt u specialistische hulp voor het bepalen van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf, product of evenement? Vraag dan de hulp van een van onze expert-partners.

Foto: R. Marijn/Shutterstock.com

Tien weerrecords verbroken door klimaatverandering

Dat de weersomstandigheden extremer worden vanwege klimaatverandering hebben we de afgelopen maand juni in Vlaanderen zelf kunnen ervaren. Grote delen van ons land ontvingen de meeste neerslag ooit gemeten. Wereldwijd werden het afgelopen jaar nog eens minstens tien weerrecords verbroken. Deze records zijn het gevolg van de opwarming van de aarde in combinatie met de krachtige El Niño van 2015 en bijzondere temperatuurafwijkingen rond de noordpool. Hier volgen tien van die weerrecords:

1.  Van mei 2015 tot en met april 2016 werd elke maand de recordhitte die eerder voor die specifieke maand gehaald was verbroken.
2.  Gedurende die 12 maanden is de wereldwijde temperatuur met 0,2 graden gestegen.
3.  De 4 maanden met de grootste temperatuurafwijking ooit zijn de eerste 4 maanden van 2016.
4.  Begin maart 2016 schoot de gemiddelde temperatuur op het noordelijk halfrond tijdelijk door de grens van 2 graden die bij het klimaatakkoord in Parijs is gesteld voor de opwarming van de aarde.
5.  Nooit eerder steeg de atmosferische CO₂-concentratie in één jaar zo snel, in één klap meer dan ‘3 parts per million’ erbij.
6.  Nooit eerder was het op de Noordpool zo warm als afgelopen winter, nooit eerder lag er zo weinig ijs als dit voorjaar.
7.  Recordtemperatuurverschillen in de Noordelijke Atlantische Oceaan duiden op sterke afzwakking van de Golfstroom, mogelijk als gevolg van het smeltende ijs op Groenland.
8.  De algen waarvan het koraal afhankelijk is, zijn in maar liefst 93 procent van het Great Barrier Reef afgestorven door te hoge watertemperaturen.
9.  Er is een recorddroogte bereikt in Ethiopië en Zimbabwe, en een recordhitte in India.
10. Op Borneo, in de Amazone en in Canada is een recordgrootte van bosbranden bereikt.

Deze tien weerrecords (gedocumenteerd in de Staat van het klimaat 2016) geven aan hoe dringend we aan de slag moeten met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. De oplossingen om verdere klimaatverandering tegen te gaan zijn ontelbaar. Maar dan moeten we daar, samen met overheid, burgers en bedrijfsleven wel direct invulling aan gaan geven.

Bron foto: Nasa

Winkeldeuren dicht in winter? Minder kosten, evenveel klanten.

Je hebt er tijdens het shoppen vast ook al op gelet: heel wat winkels zetten ook tijdens de koudste dagen hun deuren wagenwijd open. Misschien leef je wel mee met de winkelier. Zijn energierekening stijgt zo immers sneller dan de temperatuur daalt. En je begrijpt het ook. De winkeliers willen namelijk dat je binnen komt en een open deur lijkt aantrekkelijker dan een gesloten winkeldeur. Toch?

Nietes, zo blijkt nu uit een studie van Eandis en het Stadslab2050. Het klopt niet. Shoppers laten zich helemaal niet tegenhouden door gesloten deuren. Of de deuren nu open zijn of dicht, ze komen net zo vlot binnen. Heel wat winkeliers vermoedden het al. Nu is nog zwart op wit bevestigd.

Energierekeningen en een duurzamere stad

De studie borrelde op tijdens een van de energiewerkdagen van Stadslab2050. Daar werd gezocht naar ingrepen die het energieverbruik in de stad omlaag zouden kunnen halen. De open winkeldeuren bleken ook figuurlijk een open deur. Winkeliers willen zelf ook wel duurzamer zijn, zijn meer dan tevreden als de energierekening omlaag kan, maar willen uiteraard geen klanten verliezen.

De stadslaboranten van netbeheerder Eandis, onderzoeksbureau Haystack International, het Vlaamse Energieagentschap en Stad Antwerpen zelf besloten de winkeliers ter hulp te komen. Met ondersteuning van winkelvereniging Quartier National en Unizo gingen ze op zoek hoe je de deuren toch dicht kan laten zonder de verkoopcijfers aan te tasten. Hoe krijg je shoppers toch binnen zonder de deur wagenwijd open te zetten?

Nudge nudge wink wink

De onderzoekers zetten gedurende 2016 op verschillende tijdstippen wetenschappelijk verantwoorde experimenten op. Ze gingen na hoe groot het verschil in winkelbezoek is bij open en dichte deuren, en testten ook een aantal nudges uit. Dat zijn kleine duwtjes die shoppers toch over de drempel moeten trekken wanneer de deur dicht is. Zo waren er drie subtiele nudges of duwtjes voorzien die de strakke breuklijn tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ willen verzachten en willen aangeven dat de winkel wel degelijk open is. Meer licht binnen zou aantrekkelijker maken, een lichtbak met ‘snuister vrij rond’ zou je meer zin geven om te snuisteren en een uitnodigende poster met ‘feel free’ zou je minder geremd laten binnenstappen.

De resultaten werden niet met de natte vinger geteld, maar met doelgerichte straatcamera’s en infraroodtellers aan de winkeldeuren. Zo konden de onderzoekers zowel nagaan hoeveel mensen er langs liepen als hoeveel er binnen stapten.

De verschillende situaties – deuren open, deuren dicht zonder meer, deuren dicht met duwtjes – werden op verschillende tijdstippen herhaald terwijl de onderzoekers naarstig aan het tellen gingen. Gedurende tien weken, vijf in de lente en vijf in de herfst, werd elke shopper in de bewuste winkelstraten van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat meticuleus geregistreerd.

Geen verschil tussen open of dicht!

De verzamelde gegevens werden vervolgens statistisch uitgebalanceerd volgens trafiek in de straat. In deze variabele zit ook het effect van de temperatuur en dag van de week vervat, aangezien er bijvoorbeeld meer shoppers zijn bij mooi weer en op zaterdagen. Door te controleren voor trafiek in de straat controleren we dus voor een heel aantal variabelen.

En wat bleek toen de gegevens uit de computer rolden? Dat er helemaal geen verschil is tussen open of dichte deuren. De Vlaamse of Antwerpse shopper verwacht niet dat de winkelier de deuren open gooit en de kou tegenhoudt met energieopslorpende warmtegordijnen. Er liep geen shopper meer of minder naar binnen.

De nudges leverden dan ook niet veel resultaten op. Ze zorgden niet voor een extra toestroom, maar hielden evenmin mensen weg. Shoppers shoppen en laten zich vooral door de koopwaar en de aantrekking van de winkel zelf verleiden, zo blijkt. Deuren houden hen niet tegen, bijzondere bordjes zorgen niet voor bijkomende verleiding.

En nu? Winkeliers steunen!

De warmtegordijnen kunnen uit, de deuren mogen dicht. Goed nieuws, dus. Alleen, het is soms leuker te ontdekken hoe je een probleem kunt oplossen dan te horen dat het probleem niet bestaat. Als je al jaren preventief pilletjes neemt tegen astma-aanvallen zul je die niet snel laten, ook al beweert de dokter dat het niet langer nodig is. “Beter voorkomen dan genezen”, heet het dan al te snel. Immers, “baat het niet, het schaadt wél”, zeker wanneer je de energie- en milieurekening maakt.

Het is nu aan ons, de shoppers, om de winkeliers te tonen dat ze hun deuren inderdaad dicht mogen laten, aan de verenigingen van ondernemers om hun leden aan te moedigen om de resultaten te vertrouwen en aan enkele winkeliers om het voortouw te nemen. Als je het “zekere voor het onzekere wil nemen” kun je voortaan de deur dicht laten. Het is wetenschappelijk aangetoond.

De onderzoekers delen alvast graag alle gegevens met de winkeliers en gaan graag mee op zoek naar nog meer manieren om die vermaledijde energierekeningen omlaag te krijgen, zonder klantenverlies! Lees er meer over over de website van het Stadslab >

Samen Klimaatactief op ATV Nieuws

Drie studenten van Universiteit Antwerpen organiseren samen met Stadslab2050  energiemetingen in vier winkels van de Nationalestraat en Kammenstraat  in Antwerpen. Daardoor kunnen ze energie besparen. Samenklimaatactief.be geeft nog extra energiesuggesties aan de winkeliers! Zie hier het filmfragment:

Voor meer info zie hier.

Belfius Smart City en Smart Company Awards 2017 toegekend

Op 16 mei laatstleden heeft Belfius liefst zes Awards toegekend voor Smart Cities, Smart Companies en Smart Care en met als kers op de taart de publieksprijs. Concepten als Smart Energy en Smart Care beginnen nu wel echt te leven bij steden, gemeenten en ondernemingen. Er moesten niet minder dan 185 inzendingen geëvalueerd worden. Samen Klimaatactief was erbij.

Kathryn Myronuk van Singularity University  gaf een keynote-lezing over exponentiële fenomenen in onze samenleving.

De projecten van de zes winnaars kan je hier nalezen.

EU Sustainable Energy Week en Samen Klimaatactief met eigen stand en lezing samen met Stad Antwerpen

Op 21 en 22 juni nam Samen Klimaatactief deel aan het jaarlijks topevenement van de EU over duurzaamheid en energie: de EU Sustainable Energy Week (EUSEW).  Nieuwe en innovatieve initiatieven krijgen er van de EU een uitgebreid forum om zich voor te stellen aan de duizenden deelnemers uit gans Europa. Zo ook Samen Klimaatactief. Naast een stand in het Networking Village gaven Iris Gommers, Programmaleider Duurzame stad, van Stad Antwerpen en Jan Jaeken voor een internationaal publiek een samenvatting over waarom en hoe Samen Klimaatactief is ontstaan en opgezet. Verscheidene organisaties in Europa hebben belangstelling voor een soortgelijk project. Ze kampen immers allemaal met een tertiaire sector die achterloopt in het behalen van klimaatdoelstellingen. Samen Klimaatactief wil hen daarin graag ondersteunen.

ESCO Matchmaking event, Hasselt: Samen Klimaatactief enthousiast onthaald

PXL Hogeschool bracht meer dan 100 bedrijven en organisaties samen om nieuwe technische, financiële of juridische oplossingen voor energie-efficiency-maatregelen uit te wisselen.

Heel wat interessante ESCO-specialisten en lokale en provinciale overheden zijn geïnteresseerd in Samen Klimaatactief. Kers op de taart: GUTAMI,  een bijzonder dynamisch bedrijf uit Beringen en specialist in PV, LED en binnenkort ook batterijopslag is meteen GOLD-partner van Samen Klimaatactief geworden. Besprekingen met andere bedrijven zijn “ongoing”.  Het ESCO matchmaking event was een ideale gelegenheid om Samen Klimaatactief breed uit te dragen in Limburg .

Duurzaamheidscongres Havenbedrijf Antwerpen 10 oktober, Havenhuis

Het Havenbedrijf Antwerpen organiseerde een boeiend congres over hoe duurzaamheid te stimuleren via het concessiebeleid. Jan Jaeken van Samen Klimaatactief nam deel aan het debat. Het onderwerp is zonder twijfel van groot belang voor de bedrijven in de haven. De haven en de concessiebedrijven staan immers voor grote uitdagingen: hoe verminderen we de broeigassen in de haven?

Daarnaast werden workshops georganiseerd over drie heel onderscheiden onderwerpen: flexibel werken, energieopslag in een havencontext en duurzaamheidsrapportering.

Samen Klimaatactief biedt ondernemingen uit de haven – het zijn niet allemaal grote multinationals – nuttige informatie over energie-efficiency. Daarenboven zorgt het matchmaking platform van Samen Klimaatactief voor onmiddellijke en laagdrempelige interactie met de juiste aanbieders van producten en diensten voor energiebesparingen.

UITNODIGING: Officieel Launch Event Samen Klimaatactief in AWDC Diamantwijk 11 oktober 2017

Het is zover: Samen Klimaatactief gaat nu ook officieel van start. Schepen van Leefmilieu van Stad Antwerpen Nabilla Ait Daoud reikt de eerste 15 Charters aan bedrijven uit. Via Samen Klimaatactief nemen die ondernemingen concrete energie-efficiency-maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen. Ook de Gold en Silver Partners van Samen Klimaatactief  ontvangen een Charter.  Concreet worden LED-verlichting, power quality tools en PV-panelen geïnstalleerd in diverse ondernemingen in Vlaanderen. Daarenboven is dit korte event voor u een uitstekende gelegenheid om andere ondernemers en bedrijfsleiders en overheden te ontmoeten en om van elkaar te leren. Antwerp World Diamond Center (AWDC), zelf een van de eerste deelnemers, is onze gastheer. Schrijf je zeker in per mail via Kim.Durwael@stad.Antwerpen.be.

Details: woensdag 11 oktober, 11.00-13.00 inclusief lichte lunch, AWDC, Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen (vlakbij Centraal Station en De Lijn Halte Diamant, publieke parkings in de buurt).

Dit event is gratis maar inschrijven is wel verplicht. Een mailtje met naam en organisatie naar Kim.Durwael@stad.Antwerpen.be volstaat.

WELKOM!

Jan Jaeken

Comdis Europe bouwt mee duurzaam bezoekerscentrum Nijmegen European Green Capital 2018

COMDIS Europe uit Westmalle en partner van Samen Klimaatactief mag het bezoekerscentrum van Nijmegen European Green Capital inrichten met duurzame technologieën. Comdis Europe levert innovatieve, energiebesparende oplossingen voor bedrijven en particulieren.

 

Zaakvoerder Chris Proot vertelt welke innovatieve technologieën zijn bedrijf in Nijmegen toepast: “Lichte, flexibele zonnepanelen zorgen voor groene stroom. Energiebesparende leds verlichten de ruimte en warmtematten verwarmen het paviljoen met infraroodstralen.”

 

Nijmegen European Green Capital 2018

 

Met de European Green Capital Award beloont de Europese Commissie sinds 2008 een Europese stad voor haar duurzame inspanningen en voortrekkersrol. Na grote steden als Stockholm, Hamburg, Kopenhagen en Ljubljana is dit jaar het kleinere Nijmegen European Green Capital. De oudste stad van Nederland staat model als stad van de toekomst.

 

Op vrijdag 16 februari 2018 opent het bezoekerscentrum in Kelfkensbos Nijmegen.

 

Meer info:

European Green Capital Nijmegen 2018: https://greencapital2018.nl

 

www.comdiseurope.be

Chris Proot

chris@comdiseurope.be

+32 475 48 62 55

Overal Zonnepanelen: nieuw initiatief van Vlaamse overheid

Burgers kunnen in Vlaanderen daken “nomineren” die in aanmerking komen om er zonnepanelen op te leggen. Burgers kunnen ook hun stem uitbrengen op reeds eerder genomineerde daken. Met deze tijdelijke actie “Overal zonnepanelen” wil de Vlaamse overheid mensen en bedrijven aanzetten om meer zonnepanelen te installeren.

De daken moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden, het mogen geen daken van privéwoningen of appartementsgebouwen zijn. Overheids- en bedrijfsgebouwen komen wel in aanmerking, net zoals gebouwen van sport- en cultuurverenigingen en de zorgsector.

De actie betekent niet automatisch dat de overheid met extra subsidies voor PV over de brug komt. Men rekent erop dat burgers en bedrijven zélf actie ondernemen om PV-panelen te plaatsen op de meest populaire daken.

Vandaag ligt er voor 2500MW aan PV-panelen op Vlaamse daken. Dat vermogen moet naar 3700MW tegen 2020. Overigens kent Vlaanderen na Duitsland het grootste aantal zonnepanelen per inwoner. Het initiatief wordt gecoördineerd door het Vlaams Energieagentschap (VEA). De actie loopt nog tot 18 maart.

Sterk aanbevolen: Antwerpen zoekt slimme oplossingen om lokale energie op te wekken

Stad Antwerpen wil veel meer megawatts in de stad zelf laten opwekken. Daarvoor doen ze een beroep op ondernemingen en ook bewoners.

Wat zoekt iniatiefnemer Stadslab2050 precies?

Slimme oplossingen, heel wat bedrijven zitten met slimme oplossingen. Die variëren van micro-grids, over batterij-opslag, auto’s of bedrijfsvoertuigen koppelen aan het energienet, sturen van de energievraag, nieuwe manieren van energie opwekken, virtuele powerplants, … zelfs nieuwe verdienmodellen ziet Stadslab2050 heel graag komen. Het is tijd om heel wat van deze nieuwe oplossingen ook in een levend labo als de stad Antwerpen te gaan testen. We zijn ook op zoek naar plaatsen en gebruikers waar men slimme technologieën kan testen. Dit gaat van grote dakoppervlakken (zonnedaken of zonnegevels) over plaatsen die als ‘energiehub’ kunnen dienen (denk aan cultuurhuizen, scholen, …). Maar ook bedrijventerreinen of kantoorgebouwen kunnen zeker een rol spelen. Vaak zijn ze ideaal omdat ze een ‘complementair’ gebruiksprofiel hebben ten opzichte van woningen. Het kantoor moet ’s avonds geen warmte of energie produceren voor zichzelf, maar kan het dan doorgeven aan de buurt.

De Stad zorgt voor heel wat ondersteuning: begeleiding om een idee tot een concreet projectvoorstel uit te bouwen, partijen bij elkaar brengen, financiële ondersteuning etc.

Praktisch

Op 31 mei en 8 juni, in de voormiddag (9u30-12u30) organiseert Stadslab2050 2 workshops waar ze de eerste ideeën en de juiste personen met mekaar proberen te verbinden. Deze workshops gaan door in de Watt – toren, Mechelsesteenweg 271, Antwerpen.

Inschrijven en meer info via deze link.

Sterk aanbevolen!

Horeca Vlaanderen wil 1000 energiemaatregelen nemen

Horeca Vlaanderen, de sectorfederatie van de horeca-ondernemingen in Vlaanderen, heeft een akkoord met Minister Tommelein om bij de horecabedrijven  minstens 1000 energie-efficiëntiemaatregelen in te voeren tegen einde 2019. De nadruk ligt op LED, buis-isolatie, radiatorfolie, schakelklokken en sensoren, maar ook andere maatregelen zijn nuttig: PV-panelen, warmtepompen, WKK, etc.

Om dat ambitieuze plan te doen slagen, doet Horeca Vlaanderen een beroep op Samen Klimaatactief. Daar is nu een volledig segment gewijd aan specifieke maatregelen en zelfs een stappenplan voor de horeca. Nog belangrijker, de digitale marktplaats van Samen Klimaatactief brengt horeca-ondernemers meteen én gratis bij de juiste aanbieders.

Zonneklaar nieuw PV-project van Stad Mechelen voor bedrijven

Mechelen rolt het project Zonneklaar uit. De stad heeft een raamovereenkomst afgesloten met zonnepanelenleverancier Perpetuum. Het bedrijf plaatst PV-panelen op het dak van Mechelse ondernemingen en verkoopt hen de geproduceerde stroom gedurende een bepaalde contracttermijn. Na afloop van het contract worden de bedrijven in kwestie eigenaar van de panelen. Kapitaalsinvesteringen zijn niet nodig.

Hoe dit juist in zijn werk gaat en of dit interessant is voor jouw organisatie, ontdek je op het informatiemoment ‘Energie voor ondernemers en organisaties’. Tegelijkertijd wordt de warmte-luchtfoto van Mechelen toegelicht. Nadien volgt een netwerklunch. Samen Klimaatactief is vanzelfsprekend ook van de partij, samen met een aantal van haar platform-partners.

Praktisch 
Vrijdag 14 september 11u – 12.30u, aansluitend netwerklunch

Keldermanszaal, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Meer info en inschrijven

We kijken er naar uit je te verwelkomen.

Samen Klimaatactief ondertekent GREEN DEAL van Vlaamse Overheid

Liefst 110 ondernemingen, organisaties en lokale besturen ondertekenden op 20 september de GREEN DEAL van de Vlaamse overheid. Daarmee engageren ze zich om de komende drie jaar de biodiversiteit op hun terreinen te verhogen.

De Green Deals zijn een initiatief van Vlaams minister Joke Schauvliege om bedrijven en sectoren verder te ‘vergroenen’. Het gaat om vrijwillige overeenkomsten tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project na te streven. Bedrijven en organisaties kunnen zelf voorstellen voor een deal aanbrengen en de overheid engageert zich om knelpunten die vergroening belemmeren, aan te pakken.

Samen Klimaatactief stelt haar digitaal platform en website ter beschikking om de GREEN DEAL-initiatieven te faciliteren. Bedrijven die gevels of daken willen vergroenen of beter willen communiceren over hun duurzaamheidsactiviteiten, vinden daarvoor via Samen Klimaatactief de juiste partners.

 

Lokale overheid stimuleert renovatie van appartementsgebouwen: studiedag

Het verduurzamen van appartementsgebouwen is een bijzonder complexe uitdaging met veel juridische, sociale en financiële knelpunten. Veel hoogbouw appartementsgebouwen dateren van eind jaren ’60 en zijn toe aan een grondige renovatie. Het Europese Interreg-NWE project Accelerating Condominium Energy Retrofitting (ACE-Retrofitting) slaat de brug tussen mede-eigenaars en de bouwsector. Op deze studiedag ontdek je de contouren van het ruimtelijk en energiebeleid van de stad Antwerpen. Je leert hoe een lokale overheid via renovatiecoaching kan samenwerken met syndici, appartementseigenaren en bouwprofessionals. Hoe stimuleren de ontwikkelde tools hen tot ambitieuze renovatie? Tot slot worden knelpunten en oplossingen voor de uitvoering van renovatieprojecten toegelicht aan de hand van praktijkcases. Samen Klimaatactief is ook van de partij.

De studiedag is gratis, maar inschrijving is verplicht. Er geldt een no-show fee van 50 euro.