Door: Jan Jaeken, 11 juni 2019


Heeft u de nodige expertise om een masterplanstudie Benovatie uit te voeren?

 

Antwerpen telt meer dan 600 appartementsgebouwen die meer dan 20 appartementen omvatten en die meer dan 20 jaar oud zijn. Daarnaast telt de stad nog een veel groter aantal kleinere appartementsgebouwen.

Het is een absolute noodzaak om deze appartementsgebouwen grondig te renoveren en energetisch aan te passen aan de moderne isolatie- en energie-eisen. Tegelijkertijd is dat ook een grote uitdaging, zowel voor de stad Antwerpen als voor de eigenaars en Verenigingen van Mede-Eigenaren (VME’s) van die gebouwen als voor de bouwsector.

Wat biedt de stad aan?

Om het voor appartementsbewoners eenvoudiger te maken om hun gebouw energetisch te renoveren, ontwikkelde de stad een toolbox met daarin een typebestek voor een masterplanstudie en die een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) kan aanvragen om de investering in zo’n masterplanstudie gedeeltelijk mee te dragen.

De stad heeft gedurende de opmaak en uitrol van de masterplanstudie een renovatiecoach beschikbaar die de VME helpt om het dossier op te starten en mee de resultaten opvolgt zodat de studie efficiënt kan uitgevoerd worden. De steun van de Renovatiecoach zorgt ervoor dat VME, architecten en technisch studiebureau op een gelijkwaardige manier met elkaar kunnen communiceren.

Wat houdt de Masterplanstudie in?

Deze Masterplanstudie bestaat uit 2 grote delen:

De eerste stap is de opmaak van de conditiestaat van het gebouw voor gebouwtechnische, installatietechnische, veiligheids- en woonkwaliteitsaspecten.  Er wordt aangegeven welke vervangingsinvesteringen en wettelijk verplichte investeringen noodzakelijk zijn in de loop van de komende 20 jaar.  Dit stemt overeen met de opmaak van een Meerjarenplanning voor de noodzakelijke herstellingswerken, vervangingsinvesteringen en noodzakelijke werken in het gebouw conform de wettelijke verplichtingen.  Dit scenario wordt verder in de studie Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) genoemd en komt overeen met een instandhoudingsscenario omdat dit scenario een noodzakelijk investeringsplan is en dit losstaat van een beoogde energetische renovatie. 

Verder wordt ook gevraagd om 2 duurzame renovatie-scenario’s voor te stellen waarbij  een hogere ambitie gesteld wordt aan de renovatie, met name een BENOvatie.  Hierbij wordt gericht op een energetische renovatie.  De ingrepen gaan verder en ook de energieperformantie, de woonkwaliteit en het comfort van het gebouw worden verbeterd

De noodzakelijke vervangingsinvesteringen en verfraaiingswerken worden gecombineerd met energie-efficiëntie- en comfortmaatregelen. 

Wil u als architect of studiebureau mee aangeschreven worden door de syndicus om Masterplanstudies op te maken voor dit project?”

Neem dan grondig het type bestek door en lees eveneens de aan de opdrachtnemer gestelde eisen na in hoofdstuk 8 van het typebestek.

  • Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact om met Samen Klimaatactief (+32 473 788 881)  of de renovatiecoach (+32 3 217 08 11) of mail naar renovatiecoach@antwerpen.be 

Meer info

foto: © Stad Antwerpen – Walter Saenen

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief