Subsidiewijzer energiebesparing en duurzame opwekking voor ondernemers

Diverse instanties bieden ondernemers subsidies voor energiebesparing en duurzame opwekking. Deze subsidies bieden financieel voordeel en verlagen uw kosten. Dat maakt het extra interessant om energiebewuste maatregelen te nemen. We hebben de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer. Het betreffen subsidies van de Federale overheid, de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de Distributienetbeheerders.


Federale overheid

De twee voornaamste ondersteuningsmaatregelen zijn de verhoogde investeringsaftrek en, voor convenantbedrijven, de vermindering van accijnzen en heffingen. Convenantbedrijven kunnen informatie bekomen bij de energiespecialisten van hun sectororganisatie.

De verhoogde investeringsaftrek houdt in dat bedrijven hun belastbare winst kunnen verminderen met de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. In principe wordt de aftrek verricht op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht. Natuurlijke personen die minder dan 20 mensen tewerkstellen kunnen in sommige gevallen de verhoogde investeringsaftrek spreiden over meerdere jaren.
De verhoogde investeringsaftrek bedroeg in 2016 (aanslagjaar 2017) 13.5 %. Dat percentage wordt elk jaar herzien en hangt af van de index van de consumptieprijzen. Er zijn ook enkele uitzonderingen waarvoor de aftrek niet geldt (o.a. auto’s, investeringen korter dan 3 jaar afgeschreven). Voor details zie het document van het Vlaams Energieagentschap hierna:
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/doc/Handleiding_Fiskaf_aj2017-vs-april2016.pdf

De benodigde documenten om je aanvraag in te dienen, vind je op: http://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een ganse reeks aan ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt.

Ecologiepremie

Hiermee ondersteunt de Vlaamse overheid ondernemingen die hun productieproces milieuvriendelijker en energiezuiniger willen maken. Een gedeelte van de extra investeringskosten wordt door de Vlaamse overheid gedragen.

De steun varieert naargelang het milieu- en/of energievoordeel van de technologie. Hoe groter het voordeel, hoe hoger de premie. De technologieën die voor steun in aanmerking komen zijn daarom onderverdeeld in vier ecoklassen (A t.e.m. D).

Concreet zijn er belangrijke subsidies beschikbaar voor investeringen in warmterecuperatie, warmtepompen, sturing van verlichting, biomassaketels… Voor grote (nieuwbouw)projecten vanaf 3 miljoen euro kan strategische ecologiesteun worden aangevraagd. Per steunmaatregel kan er maximum 1 miljoen euro subsidie per 3 jaar verkregen worden.”

De volledige lijst van technologieën vind je via deze link: http://www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/ltl-epplus-2017-01-type_0.pdf

Korting onroerende voorheffing

Voor ingrijpende energetische renovatie van niet-woongebouwen (bvb. kantoorgebouwen) met bouwaanvraag vanaf 1/10/2016 kan je gedurende 5 jaar 100% vermindering op de OV krijgen indien het E-peil ten hoogste E60 bedraagt. Is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing. Voor eerdere bouwaanvragen gelden andere percentageverminderingen.

Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC.

Onder ingrijpende energetische renovatie begrijpen we een renovatie waarbij de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcirculatie, …) volledig vervangen worden, en waarbij minstens 75% van de buitenmuren geïsoleerd wordt.

Voor nieuwbouw gelden andere E-waarden om korting te bekomen. Raadpleeg je architect of een energiedeskundige (zie onze website) voor details.

Meer details vind je op de website van de Vlaamse overheid: http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-energiezuinige-gebouwen

Groene stroomcertificaten

Eigenaars van een groene stroomproductie-installatie kunnen in bepaalde gevallen groene stroomcertificaten (GSC) ontvangen. Die komen bovenop eventuele inkomsten van stroom en/of warmte. De GSC’s kunnen verkocht worden aan electriciteitsleveranciers, handelaars in GSC’s of je distributienetbeheerder, Eandis of Infrax. Deze laatste is verplicht de GSC’s tegen een vaste (bodem)prijs aan te kopen.

De GSC’s voor biogas, biomassa en wind moet je bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) aanvragen. De GSC’s voor zon vraag je aan bij de distributienetbeheerder. Kleine fotovoltaïsche installaties ( kleiner dan 10kWp) hebben geen recht meer op GSC’s.

Het is van cruciaal belang dat de voorlopige of definitieve aanvraag correct ingevuld wordt. Doe hiervoor zeker een beroep op een gespecialiseerd adviseur. Namen van experten vind je op Samenklimaatactief.

Overzicht van de ondersteunde technologieën: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud&AID=1159412

Warmtekrachtkoppelingscertificaten (WKK)

Een WKK-installatie produceert tegelijkertijd warmte (eventueel zelfs stoom) en elektriciteit. Als dat gebeurt door minder primaire energie te verbruiken dan twee aparte installaties (een referentiecentrale voor stroom en een referentiewarmteketel), dan spreekt men van een kwalitatieve WKK-installatie. Eigenaars van zulke warmte-krachtinstallaties kunnen warmte-krachtcertificaten verkrijgen.

Deze certificaten hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan energieleveranciers, certificatentraders of je distributienetbeheerder.

Bij nieuwe installaties en bestaande installaties met ingrijpende wijzigingen wordt tegenwoordig een banding factor (= correctiefactor) toegepast. Die houdt rekening met allerlei factoren (electriciteitsprijzen, kapitaalkost,…) en zorgt voor de juiste subsidiëring en voorkomt onder-of oversubsidiëring. De bandingfactor wordt voor elk project vastgelegd op het moment van de investeringsbeslissing en ligt dan vast voor de ganse duur van de subsidieperiode. Daarmee wordt zekerheid over de toekomstige inkomstenstromen nagestreefd.

Warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEA.

De toekenning van deze certificaten gebeurt door de VREG.

Het is van cruciaal belang dat de aanvraag correct ingevuld wordt. Doe hiervoor zeker een beroep op een gespecialiseerd adviseur. Namen van experten vind je op Samenklimaatactief.

Financiële ondersteuning voor het verkrijgen van energie-advies via Agentschap Innovatie & Ondernemen

AIO biedt gratis energiescans aan KMO’s aan. Die audits worden uitgevoerd door expertbedrijven aangesteld door AIO. Voor uitbaters van toeristische logies en attracties is er specifiek koala-energieadvies ontwikkeld. Een soortgelijke ondersteuning voor schrijnwerkerijen is eveneens in de maak.

KEEP

Recent is KEEP opgestart, dat is een begeleidingstraject voor Vlaamse kmo’s met nadruk op implementatie van energie-efficiëntiemaatregelen. Dit gaat dus verder dan enkel een energiescan. KMO’s met een mininum primair energieverbruik van 225MWh/jaar (bv. 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas, stookolie…) komen in aanmerking. Zes energieadviesbureaus, onderverdeeld per regio, zijn door AIO aangesteld.

Meer info: aio.keep
Daarnaast kunnen via de KMO-portefeuille KMO’s en vrije beroepen per kalenderjaar 15.000 euro subsidie krijgen voor opleiding en advies, waaronder ook energie-advies.

Esco’s voor kmo’s

Agentschap Innovatie & Ondernemen heeft onlangs de projectoproep ‘Esco’s voor kmo’s’ gelanceerd. Energy Service Companies of Esco’s bieden energiediensten (o. a.verlichting, verwarming, klimatisatie) aan. De investering wordt volledig door de Esco gedragen. De investering wordt terugverdiend via de energiebesparingen. De klant schuift daarom een gedeelte van de (bvb. maandelijkse) energiebesparing door naar de esco als vergoeding voor de investering. Na verloop van tijd wordt de klant volledig eigenaar van de investering. Het Agentschap is op zoek naar groepen kmo’s die zich (via een bedrijven- of werkgeversvereniging,…) kandidaat stellen om in zee te gaan met een Esco om bijvoorbeeld in elk bedrijf nieuwe energiezuinige verlichting te hangen.

Stad Antwerpen: verbeterde regeling voor winkeliers en horeca

Stad Antwerpen had eerder al specifiek voor winkeliers en handelaars een genereus subsidiesysteem uitgewerkt.

De Stad ondersteunt de handelaars die hun pand of een gedeelte ervan, bvb de voorgevel, renoveren. De ondersteuning geldt voor zowel eigenaar als huurder van het pand. De ondersteunde percentages variëren tussen 50 en 100% (!) en zijn bijzonder interessant. Sommige toelagen kunnen zelfs gecumuleerd worden. Pandrenovatie is het ideale moment om meteen het energieverbruik aan te pakken: investeer in super-isolerende vitrines, gesloten winkeldeuren, goede verlichting (dit is commercieel erg belangrijk en vervangt makkelijk een constant open winkeldeur in de winter) enz.

Voorbeelden van door de Stad gesubsidieerde ingrepen zijn: renovatie van de voorgevel van het gebouw of de winkelunit, ruwbouwwerken en inrichting van de commerciële ruimte, afbraak van gesloten horecaconstructie en heropbouw van de gevel nadien.

Winkelpanden die gelegen zijn in een winkelgebied of strategische horecakernen in heraanleg krijgen een extra toelage (tot 75% van de renovatiekosten tot een maximumbedrag).

Vanaf nu kunnen ook bvb verzekerings- of bankmakelaars aanspraak maken op een toelage en kunnen (enkel) horecazaken rekenen op tegemoetkomingen bij werken aan hun gasleidingen.

Hoe de renovatietoelage aanvragen en informatie over bijkomende randvoorwaarden vind je op Hoe de renovatietoelage aanvragen?

Het Bedrijfsloket van Stad Antwerpen kan specifieke vragen beantwoorden.

 Andere interessante websites:

Stad Gent

Stad Gent geeft tot 10.000 euro aan premies voor energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen.

Alle informatie en voorwaarden vindt u hier.


Stad Gent geeft subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit, zoals elektrisch rijden.

Alle informatie en voorwaarden vindt u hier.


Het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent beantwoordt uw vragen.
+32 9 210 10 60 / ondernemen@stad.gent / Contactformulier

Ondersteuning door netbeheerders

Eandis en Infrax, net als Elia voor grote electriciteitsaansluitingen, zijn wettelijk verplicht om premies te geven indien je in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert. Beknopte samenvattende documenten: Energiepremies Vlaamse overheid

Noot: indien je als bedrijf eigenaar bent van een woongebouw, kan je ook genieten van de premies voor woningen van de netbeheerders.

x